70 درصد تیم براي قهرماني آسیا قطعي است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي كشــتي آزاد بزرگساالن ايران اعــالم كرد تا 70 درصد تركيب تيم ملي كشــتي آزاد براي حضور در دو رويداد مهم بينالمللي قطعي شــده است. محمد طاليي با اشاره به اينكه در برخي از اوزان تركيب تيم ملي كشــتي آزاد با ابهامهايي روبهرو است، گفت: «تا حــدود 70 درصد تركيب تيمهاي اعزامي به اين دو رويداد مشــخص شده و بعد از اتمام تمرينات و جمع بنــدي در وزنهايي كه دو نفر را اعالم كرده ايم، نفر اعزامي را مشخص خواهيم كرد.»

طاليــي همچنيــن ادامــه داد: «در خصوص طرح سيدبندي اتحاديه جهاني، كادر فني بايد بررسي بيشتري انجــام دهد تا طبــق برنامه بتوانيم اين طــرح را رعايت كنيــم و نمايندگان كشــورمان در پيكارهاي جهاني يك دور جلوتر نســبت به رقبا باشند اما تصميم اتحاديه نشان ميدهد كه براي مسابقات انتخابي كشورها اهميتي قايل نيســت و شايد يك كشتي گير كه در سيد بندي از امتياز بااليي برخوردار است، سال بعد نخواهد كشتي بگيرد و يا اصال انتخاب نشود.»

دارنده مدال طــالي پيكارهاي جهاني با اشــاره به اعمال نفوذ روسهــا در تصميمات اتحاديه جهاني گفت: «به هــر ترتيب مالك حضور ملي پوشــان در پيكارهاي جهاني موفقيت در مرحله نهايي انتخابي تيم ملي و بعد از آن رفتــار درون اردو، نظم و انضباط، نحوه انجام تمرينات و عملكرد در مسابقات بينالمللي داخلي و خارجي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.