كاساي قرباني مقاومت در برابر تكنولوژي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ويكتور كاســاي كســي كه دو گل آفسايد كريستيانو رونالدو در بازي رئال با بايرن را صحيح اعالم كرد به تكنولوژي ويدئويي نياز داشت تا تصميم كمك خود را اصالح كند اما كسي كه بايرن ميتواند انگشت اتهام حذفش از ليگ قهرمانان را به سوي او نشانه رود، كيست؟

در ســال 2012 فوتبال مجارستان كه به نظر ميرســيد چندين دهه مسير نزول را ميپيمود كاســاي و همكارانش را بــه عنوان تنهــا نمايندگانش به جام ملتهاي اروپا فرســتاد. كاساي در ژوئن ســال 1990 وقتي 14 ســال داشــت آزمايشهاي داوري را پشت سر گذاشت و سه روز بعد داور يك مسابقه در دسته چهــارم ليگ مجارســتان شــد. خيلي زود نظرهــا را به خود جلــب كرد و در 23 ســالگي جوانترين داور تاريخ ليگ مجارستان شد. اين مدير فروش در يورو 2008 داور چهارم بود و بعد به المپيك پكن رفت و چند بــازي از جمله فينال بين آرژانتين و نيجريه را سوت زد.

در جام جهانــي 2010 چند بازي مرحله گروهي به او سپرده شد و بعد بازي نيمهنهايي بين اسپانيا و آلمان. بزرگترين بازي او در ماه مه 2011 بود، فينال ليگ قهرمانان بين بارسلونا و منچستريونايتد. او كه به آلماني و انگليسي مسلط است، قبل از بازي خوشحالي خود را ابراز كرد از اينكه توانسته بعد از امثال ساندور پل نام داوران مجــار را زنده كند. جوانترين داور تاريخ فينال ليگ قهرمانان قضاوت خوبــي داشــت و با وجود ســن كمش بازيكنــان را متقاعد كــرد، كاري كه به خوبي از عهدهاش بر ميآمد.

البتــه قبــل از يــورو 2012 هم لغزشهايي داشــت اما مانع از حضورش در مســابقات قارهاي نشد اما در مسابقه انگليــس و اوكرايــن، توپ يكــي از دو ميزبان مسابقات وارد دروازه انگليس شد امــا نه او و نه هيچ يــك از كمكهايش آن را نديدند با آنكــه براي اولين بار در اين مســابقات از كمك روي خط دروازه استفاده ميشــد تا جايي كه سپ بالتر استفاده از تكنولوژي را الزم دانست.

بعــد از حــدود 5 ســال و با بازي رئــال مادريــد برابر بايــرن مونيخ اين بحث دوباره شــكل ميگيــرد. حداقل چهار تصميم عمده به نفع رئال مادريد گرفته شد. شايد جاي او و كمكهايش براي ديدن صحنه خوب نبوده. انســان اشــتباه ميكنــد حتي كســي كه در ميــان همكارانش از بهترينها اســت اما ســوال اينجاســت كه تــا كي براي ريشــه كن شدن چنين اشــتباهاتي به وســيله تكنولوژي بايد صبر كرد؟ بايرن مونيخ قطعا آرزو ميكرد اين اتفاق قبل از بازي با رئال ميافتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.