براوو‌مي‌خواهد‌در‌منچسترسيتي‌بماند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كلوديــو براوو فصل بعد را هم در منچسترســيتي ميماند. او ميخواهد فصل بدي كــه ميگذراند را فراموش كند و در فصــل بعد، عملكرد بهتري داشته باشد. عملكــرد او در اين فصل فاجعهبار بوده و انتظار ميرفت كه ســيتي او را بفروشــد اما اين دروازهبان 43ســاله در اين باشــگاه ميماند و بــراي جايگاهش در دروازه خواهــد جنگيــد. اين در حالي اســت كه پپ گوارديــوال به دنبال جذب يــك دروازهبان در تابستان است.

مربي ســابق بارســلونا احتماال ادرســون مورائس، ســتاره بنفيكا را بــه خدمت خواهد گرفت. اين بازيكن 30 ميليون پوند ارزش دارد و باشگاههاي زيادي در اروپا به دنبالش هستند.

يك منبع نزديك به ســيتي گفته اســت: «كلوديو قصد دارد كه دســت كــم فصل بعد را هم در ســيتي بماند. او حاال زبان را هم ياد گرفته و ميتواند به مشــكالتش غلبه كند. پپ ميخواهد دروازهبان جديدي بيــاورد اما كلوديو قصد ندارد كه به كار خاتمه دهد و در پايان اولين فصلش جدا شــود. او ميخواهد براي كســب جايگاهش در تركيــب ثابت بجنگد و اميدوار اســت زماني كه انگليسياش بهتر شود، ارتباطش با خط دفاعي هم پيشرفت كند.»

براوو در شــنبه اين هفته كلينشيت كرد و سيتي توانست ساوتهمپتون را ســه بر صفــر ببرد. اين يكي از معدود دفعاتي بــود كه براوو در يك بازي گل نخورد.

ديلي میل- 2 هوادار خودشــان را به شــکل شخصیتهاي كارتــون سیمپســونها درآوردند و يکي با لبــاس رئال و ديگري با لباس بايرن به ورزشگاه ســانتیاگو برنابئو رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.