زيدان:‌مطمئنم‌رونالدو‌ديگر‌هو‌نم‌يشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

زيــن الدين زيدان بعــد از پيروزي 4 بر 2 رئال مادريــد برابر بايرن مونيخ، كريســتيانو رونالدو را ستود كه از ســوي هواداران خودي هو شد:«او در لحظات كليدي خودش را نشان ميدهد و تفاوت را ايجاد ميكند. وقتي بايد باشد، هست. او منحصر به فرد است و ما خوشحاليم كه او را در تيم داريم. كريستيانو در زمين مســابقه پاسخ ميدهد، او در مجموع 5 گل به بايرن زده، من ديگر چه ميتوانم بگويم. شــايد هواداران ديگر او را هو نكنند. ايــن اتفاق گاهي اينجا ميافتد و او خودش هم ميداند اما با آن مشكلي ندارد. هواداران از تنش درون زمين و تالش بازيكنان خبر دارند، مطمئنا در بازي بعدي(ال كالســيكوي يكشنبه) اين اتفاق نخواهد افتاد.»

اخراج نادرســت آرتورو ويدال تاثير زيادي روي برتري رئال داشــت ضمن اينكه رونالدو گل آفســايد زد اما مربي فرانسوي گفت: «به من گفتند گل دوم ما آفسايد بوده، فوتبال همين است، اشتباهات داوري دوطرفه است. بيشتر از كارت زرد دوم يا گلهاي آفســايد، شــش گلي كه ما در دو بازي زديم اهميت دارد و براي همين با شايستگي كامل به مرحله بعد ميرويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.