كاسياس: رابطه من و مورينيو مانند زوجي شد كه از هم جدا ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ايكر كاســياس، دروازهبان سابق رئال مادريــد و فعلي پورتو، گفته كه رئــال مادريد در كالســيكو ميتواند ضربه ســختي به بارســلونا بزند. اين ديدار در الليگا در ســانتياگو برنابئو برگزار ميشــود و برد رئال اميدهاي بارســلونا براي قهرماني را به نزديك صفر خواهد رساند.

كاســياس همچنيــن گفت كه اميدوار اســت رئال اين بازي را ببرد، چرا كــه در اين صورت رئــال براي اولين بار پس از سال 2012 ميتواند قهرمان شود.

اين دروازهبان 53ساله گفت كه مادريــد در صــورت قهرماني در اين فصل، شايسته آن خواهد بود.

از او دربــاره رابطــهاش با ژوزه مورينيو پرسيدند.

مورينيو و كاسياس رابطه خوبي با هم در رئال مادريد نداشــتند و در نهايت كاسياس مجبور به ترك رئال شــد. كاســياس گفت كه رابطه آنها ماننــد زوجي بوده كه ديگر عشــقي ميانشــان نيســت: «ما در ابتدا عالي با هــم ارتباط برقرار كرديم اما مدتي بعد اوضاع خراب شد. ما مانند زوجي بوديم كه رابطهشــان بهتدريج رو به زوال گذاشت.»

كاســياس همچنين حاضر نشده كــه از تيم ملي اســپانيا كنارهگيري كند. او ميگويد: «من كســي هستم كه تصميم ميگيرم چه زماني دوران فوتبالم در تيم ملي به پايان ميرسد. اگر من عالي بازي كنم و حس خوبي داشــته باشــم، چرا بــراي تيم ملي انتخاب نشوم؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.