گريزمان: از بازيهايم لذت ميبرم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتوان گريزمان در خانه لسترســيتي گلي به ثمر نرساند اما از عملكردش در اين بازي راضي بود. او گفت: «من دارم از بازيام و فوتبالي كه تيمم ارائه ميكند لذت ميبرم و اميدوارم كه تيمم به همين شيوه به كارش ادامه دهد.» لسترسيتي در نيمه دوم با گلي كه جيمي واردي زد به بازي برگشــت و اختالف را به يك گل كاهش داد اما تعويض طاليي سيمئونه يعني لئوناردو يويا ترسي در دل ميزبان ايجاد كرد كه نگذاشــت به حمالتش ادامــه دهد. گريزمان درباره بازي تيمش برابر لسترسيتي و نقش يويا هم گفت: «از زماني كه يويا وارد ميدان شد، روند بازي تغيير كرد و شاهد يك بازي متفاوت بوديم. آنها به شــدت فشــار ميآوردند و از توپهاي هوايي استفاده ميكردند تا براي ما دردسرســاز شــوند و ضربه بزنند اما ما فقط بايد دفاع ميكرديم و حاال ميتوانيم به نيمه نهايي چشــم بدوزيم.» گريزمان 26 ساله در تشكر از هواداران تيمش كه شمار زيادي از آنها براي حمايت روخي بالنكو به انگليس ســفر كردند، گفت:«ما به بــازي در چنين جوهايي عادت داريم و ميدانيــم هواداراني داريم كه در بازيهاي خارج از خانه هم حمايتمان ميكنند. از آنها تشــكر ميكنم و هميشه تالشمان را براي جبران حمايتشان انجام ميدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.