حامد رياحي: ميخواهم فوتبال نوشهر را دوباره زنده كنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حامد رياحي، دروازهبان ســابق تيمهاي گســترش فــوالد، داماش تهران، شموشــك نوشهر، فجرشــهيد سپاسي و ماشين ســازي خيلي زود وارد جرگه مربيان شده و كار استعداديابي را در منطقه فوتبال خيز نوشهر آغاز كرده است.

رياحي كه از جمله فوتباليستهاي خوشنام نوشــهر محســوب ميشــود در اين باره به ايران ورزشــي ميگويد: «نوشــهر از لحاظ فوتبالي در كشور نمونه اســت به همين دليل وظيفه خودم دانستم تا به فوتبال شهرم خدمت كنم. در همين راستا با مساعدت شــوراي شهر توانستيم بخشي از امكانات را براي پرورش اســتعدادهاي نوشــهر فراهم كنيم اما اهدافي كه داريم بلند مدت است و به دنبال سازماندهي بهتر تيمهاي پايه هستيم تا فوتبال نوشــهر دوباره رونق بگيرد. اگر اقشــار توانمند نوشــهر كمك كننــد ميتوانيم به زودي تيمهاي پايه را در سطح استان گسترش دهيم و به دستاوردهاي مهمي برسيم.»

رياحي كه خود دروازهبان تيم شموشــك بود با اشــاره به مرحوم مســعود درويش مالك ســابق باشگاه شموشك نوشــهر ميگويد: «بعد از تالشهايي كه مرحوم درويش براي فوتبال منطقه داشــت ديگر فوتبال نوشهر را در سطح اول فوتبال ايران نديديم. مرحوم درويش زحمتهاي فراواني براي فوتبال كشــيد و شــخصا اميدوارم دوباره بستري فراهم شــود تا بتوانيم نمايندهاي در ليگ برتر فوتبال داشــته باشيم. البته اين مهم ميسر نميشود مگر با انجام كارهاي پايهاي و استعداديابي درســت و ايجاد تيمهاي فوتبال كه شخصا در اين راه انگيزهها و برنامههاي بســياري دارم و قصد دارم با فعاليت پيگيرانه در اين ســطح خدمت دوبارهاي به فوتبال اين شهركنم.»

رياحي كه اكنون جزو پيشكســوتهاي فوتبال نوشهر محسوب ميشود در پايان حرف هايش گفت: «الزم اســت از افرادي همچون محمد قريب، ســعيد رياحي و وحيد پالوچ هم كه در اين راه كمكهاي بسياري به من ميكنند، تشكر كنم. اين عزيران بدون هيچ چشمداشتي در حال كمك به فوتبال نوشهر هستند تا شايد دوباره شاهد شكوفايي استعدادهاي اين خطه باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.