ميثاقيان: كار ما مقابل همه تيمها سخت است، نه فقط پيكان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اكبر ميثاقيان ســرمربي ســياهجامگان مشــهد كه تيمش را براي كســب پيروزي مقابل پيكان آمــاده كرده، اميد زيــادي به گرفتن 3 امتياز و دور شــدن از منطقه خطر دارد. ميثاقيان درباره آخرين شرايط ســياهجامگان قبل از بازي با پيكان ميگويــد: «واقعا در اين چند روز خيلي فكر ميكردم كه چطور ســياهجامگان تيمــي به اين خوبي دارد و باورم نميشــد در اين 5 بازي بازيكنانم خوب بازي كنند. شما ديديد مقابــل صنعتنفت آبادان در آبادان فوتبال خوبــي ارائه كرديم و از آن طرف داوريها به گونهاي اســت كه بايد خيلي مراقب باشيم. يك لحظه اشــتباه و يك ثانيه ميتواند يك تيم را به يك رده پايينتر بفرســتد و اينها كار را ســخت كردهاند.» سرمربي سياهجامگان مشهد در رابطه با باال رفتن انتظارات از او، ادامه ميدهد: «تيمهاي ديگر هم همين شرايط را دارند ولي خوشبختانه شــرايط ما بهتر شده و باشگاه جفت و جورتر شــده و به بچهها هم كمك كردهاند. فقط اميدوارم امام رضا (ع) كمك كنــد كه تيم ما بماند چون هر جا در كوچــه و خيابان ميروم مردم از من ســوال ميكنند اكبرآقا آيا تيم را نگه ميداري يا نه. من هم جواب ميدهم توكل به خدا و امام رضا(ع). خدا كند شرمنده اين مردم نشويم. كار ما مقابل همه تيمها ســخت است نه فقط پيكان.» ميثاقيان درباره اينكه باشگاه صبا به بازي هفته آخر سياهجامگان با پرسپوليس و جشن قهرماني زودهنگام سرخپوشان اعتراض كرده بود، ميگويد: «اين مسائل واقعــا به من ارتباطي ندارد. ضمن آنكه ما هنوز به بازي با پرســپوليس نرســيدهايم. نه به بار است نه به دار. من چه حرفي بايد بزنم؟ من فقط به فكر بازي امروز هســتم و بايد ببينيم چــكار ميكنيم. اول بايد فكر بازيهاي هفتههاي پيش رو باشيم بعد در مورد هفته آخر با پرسپوليس فكر كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.