جاللي: سعي ميكنيم منشا را حفظ كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كادرفني پيكان در هفته اخير بارها عليه پرسپوليس مصاحبه داشتند كه چرا با گادوين منشا وارد مذاكره شدند اما مجيد جاللي سرمربي پيكان هيچ صحبتي در اين مورد نداشــته. جاللي درباره بحث توافق منشــا با پرسپوليس ميگويد: «من هرگز اظهارنظري نكردهام كه منشــا با پرسپوليس توافق كرده و البته اصال در جريان اين موضوع نيســتم. اين كارها مربوط به باشگاه است و من هرگز اظهارنظــري در مورد آن نميكنم. البته اين را بايد بگويم آنطور كه به من اطالع دادهاند، پرسپوليس از جذب بازيكن خارجي محروم اســت و بنابراين نميتواند با گادوين منشــا قرارداد امضا كنــد. البته من بازهم ميگويم كه اين را شــنيدهام و چيــزي هنوز قطعي نيست.» سرمربي پيكان در رابطه با اينكه آيا صحبتي با منشــا داشته يا نه، ادامه ميدهد: «من صحبتهايي انجــام دادهام. او ميگفت فرزندش تازه به دنيا آمده و در اين مدت تنها يك بار او را ديده. منشا ميگفت دوست دارد در جايي بازي كند كه بتواند آينده خود را بسازد. البته ما سعي ميكنيم او را حفظ كنيم ولي در نهايت خودش تصميمگيرنده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.