فركي: رقابت در پايين جدول ادامه دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حسين فركي سرمربي سايپا كه اين هفته يك بازي 6 امتيازي پيش رو دارد، درباره رويارويي با صنعتنفت آبادان ميگويد: «همانطور كه در صحبتهاي اخير هم گفتم، قهرمان ليگ مشــخص شده و برخالف 4، 5 دوره اخير ليگ، در باالي جدول حساسيت كار به روز پاياني نرسيده اما به طور قطع حساسيت در پايين جدول همچنان باقي است و تيمها براي بقا تالش ميكنند. ما به همراه صبا، ســياهجامگان و صنعتنفت آبــادان در پايين جدول تالش ميكنيم و در 3 بــازي پاياني به دنبال كسب پيروزي هســتيم. بازي مقابل صنعتنفت اهميت زيادي دارد و اختالف دو تيم يك امتياز است. صنعتنفت در سال جديد نتايج خوبي كســب كرده و از سه بازي مقابل پرسپوليس، ذوبآهن و سياهجامگان 5 امتيــاز گرفته. همه اين تيمها اميدوار به ماندن در ليگ هســتند و شــايد هم نگرانيهايي دارند. فيروز كريمي زحمت زيادي كشــيده تا صنعتنفت شــرايط خوبي پيدا كند. اين تيم هواداران بسيار خونگرمي هم دارد اما تالش ميكنيم در اين ديدار نتيجه خوبي بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.