پهلوان: بازي با ماشينسازي آسان نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احســان پهلوان هافبك ذوبآهن اصفهان بدون شــك يكــي از بهترينهاي ايــن تيم در فصل شــانزدهم اســت. پهلوان درباره شرايط فعلي ذوبآهن و شــانس اين تيم براي كســب مقــام چهارمي در جدول ردهبنــدي ليگ برتر ميگويــد: «بعــد از بردي كه مقابــل پيكان به دســت آورديم، حاال وضعيت خوبي داريم. البته ســه بازي باقي مانده و بايد بيشــترين امتياز را بگيريم تــا مقام چهارمي را به دســت بياوريم. اين هفته هم با ماشينســازي مسابقه داريم كه معتقدم اين بازي اصال آسان نيست. اين درست است كه ماشينسازي سقوط كرده ولي طبيعتاً ماشينسازي با تمام انگيزه مقابل ذوبآهن بازي خواهد كرد چون ميخواهــد از حيثيتش دفاع كند.» پهلوان با اشــاره به شــانس تيمش براي صعود به مرحله حذفي ليگ قهرمانان آسيا ادامه ميدهد: «نتيجه گرفتن در اين مسابقات سخت است ولي خدا را شكر تا االن خوب جلو آمدهايم. بازي با العين براي ما بســيار تعيينكننده است و اگــر اين بازي را ببريم به مرحله حذفي صعود خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.