اوليويرا در سپاهان میماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

لــي اوليويــرا دروازهبان برزيلي ســپاهان اصفهان با نظر زالتكو كرانچار قراردادش را براي يك فصل ديگر با طاليي پوشان اصفهاني تمديد كرد. اين در حالي است كه هنوز تكليف كرانچار براي فصل آينده مشــخص نشده و اين مربي در حالي كه قرارداد ندارد، شــروع به بستن تيمش كرده. محسن طاهري، مديرعامل باشگاه سپاهان پيــش از اين در مصاحبــهاي از احتمال تمديد قرارداد كرانچــار در صورت رضايت از اين مربي در سه بازي باقي مانده پايان فصل خبر داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.