شهرآورد قفقاز با حضور ايراني ها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آنژي شــنبه آينده در بــازي خارج از خانه هفته بيســتوچهارم ليگ برتر روســيه ميهمان ترك گروژني اســت. ديداري كه سايت باشگاه آنژي از آن بهعنوان شهرآورد حساس قفقاز ياد كرده است. بــازي تيمهاي ترك گروژني و آنژي به نوعي رويارويي دو لژيونر ايراني ليگ برتر روســيه نيز محســوب ميشــود. ميالد محمدي مهره كليدي در خط دفاعي تيم ترك گروژني اســت. او اين فصل ۹1 بار در تركيب ترك گروژني به ميدان رفته و 4 پاس گل براي هم تيمي هايش ارســال كرده. آماري كه براي يك دفاع چپ آماري درخشان محسوب ميشود. هر چند محمدي دو بازي اخير تيمش را به دليل مصدوميت از دســت داده اما انتظار ميرود با بهبودي كامل، بتواند در اين شهرآورد به ميدان برود. ســعيد عزتاللهي نيز بازيساز مهمي در تركيب تيم آنژي است. او نيز بازي اخير تيمش برابر ســامارا را به دليل محروميت از دست داد اما حاال در اوج آمادگي اســت تا بتواند با درخشــش به وضعيت نه چندان مستحكم آنژي در جدول بهبود ببخشــد. عزت اللهي كه نيم فصل ليگ روســيه به صورت قرضي و براي 15 بازي پيراهن آنژي را پوشــيد با پيراهن شماره شش يكي از بازيكنان كليدي اين تيم در شــهرآورد خواهد بــود. بازيكني كه در تيم ملي نيز نقشــي كليــدي بر عهده دارد و جزو بازيكنــان اصلي كيروش در راه رســيدن به جام جهاني است. آنژي هماكنون با 24 امتياز رده دوازدهم جدول ردهبندي را در اختيار دارد و براي فاصله گرفتن از منطقه سقوط بايد در زمين ترك گروژني به پيروزي برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.