طلسم قهرمان نشدن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

با مشخص شدن قهرمان ليگ شانزدهم، باز هم دست تراكتورسازي از كسب جام ليگ برتر كوتاه ماند. اينكه همه تيمها دوســت داشته باشند به قهرماني ليگ برتر برســند، كامال طبيعي است اما تراكتورســازي در طول چند سال اخير، می توانسته صاحب يك جام شود كه هر بار به داليلی قهرمانی ليگ را از دست داده اســت. چند سالي است كه تراكتورسازي در نيمه باالي جدول و حتي در بيشــتر مواقع در صدر جدول ردهبندي حضور داشته و دارد اما در تمام اين سالها هرگز نتوانسته به قهرماني ليگ برتر دست پيدا كند. اين تيم تبريزي با حمايت هوادارانش هر ســال يك پاي قهرماني تا هفتههاي پاياني ليگ برتر بوده اما در كمال تعجب در همه اين ســالها نتوانســته هفتههاي پايانــي را با موفقيت ســپري كند و همــه بافتههاي آنها به باد رفته اســت. نمونه حقيقي آن فصل چهاردهــم رقابتها بود كه تا يكقدمي قهرماني رفت اما در كمال ناباوري نتوانســت قهرمان ليگ برتر شــود. اين نكته وقتي حايز اهميت ميشــود كه نگاهي به نتايج قهرمانيهاي ســالهاي اخير بيندازيم. فارغ از ســپاهان كه توانست چند ســال با اقتدار در ليگ برتر حضور داشته باشد كه البته دو سال اخير شرايط خوبي نداشته، تيمهايي مثل پرسپوليس، اســتقالل خوزستان، فوالد خوزستان، اســتقالل ...و در سالهاي اخير به جز ســال قهرماني شان، در بعضي از فصول ليگ برتر، ناكاميهاي جدي داشتند اما تراكتورســازي با وجود اينكه هرگز دســتش به قهرماني نرسيده است، در چند ســال اخير واقعا عملكرد قابل قبولي داشته و همواره در كورس قهرماني ديده شــده. اين تيم حتي در جام حذفي هم توانسته نتايج خوبي كسب كند و به قهرماني برســد اما ناكامی تراكتورسازي در ليگ برتر تمام شدني نيست و انگار قهرمانی ليگ برتر برای آنها طلسم شده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.