32 بازي بدون برد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نتايجی كه استقالل اهواز در اين فصل از رقابتهاي ليگ دسته اول فوتبال كشور از خود بجا گذاشته آنقدر عجيب و منحصر به فرد است كه بعيد به نظر ميرسد حاال حاالها تيمــي بتواند آن را تكرار كنــد. ركوردي كه حتي قابليت ثبت شــدن در گينس را هم دارد و آن اينكه با گذشــت 32 هفته از بازيهاي اين فصل، استقالل اهواز هنوز طعم پيروزي را نچشــيده است. از اين 32 بازي، آبيهاي اهواز 11 بــازي را با نتيجه مســاوي تمام كــرده و 21 بازي را باختهانــد؛ بــا 17 گل زده و 63 گل خورده. يعني دوبرابر تعداد بازيهايش گل خورده و نصف اين بازيها گل زده. استقالل اهواز كه فصل گذشته در ليگ برتر بازي ميكرد، هفتهها پيش به ليگ دسته دو سقوط كرد. البته اين تيم پيشتر هم يك بار به دســته دو ســقوط كرده بود اما با خريد امتياز تيم فوالد نوين به ليگ برتر برگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.