شكست استقالل مقدمهاي براي تغييرات

Iran Varzeshi - - صفحه اول - حمیدرضا عرب ‪Hamidreza Arab‬

لحن آخرين اظهارات منصوريان پس از باخت به تراكتورســازي نشــان ميدهد كه به شــدت نگران آينده استقالل اســت. روزهايي كه تصميمگيران و مديران بايد با برنامهريزي دقيق و برخورداري از منابع اقتصادي مناسب گام به عرصه رقابتهاي نقل و انتقاالتي بگذارند و بازيكنان مورد نظرش را جذب كنند.

شــايد عليرضا منصوريان هم ميداند كه اگر با اين اســتقالل در فصل هفدهم به نتيجه مطلوبي نرسد احتماال بقايش روي نيمكت سخت و حتي غيرممكن خواهد شد. به همين دليل اســت كه او ميكوشد با تلنگر به مديران و باالدستيهايش مجموعهاي را به سمت و سويي هدايت كند كه از هر نظر آماده رقابتهاي دشوار فصل آتي باشد.

فصلي كه به نظر ميرسد بسي دشوارتر از فصل شانزدهم باشد و مدعيان قهرماني - تيمهايــي همچون ســپاهان و ذوبآهن و حتي فوالد – ديگــر همچون فصلي كه گذشــت از هفتهها مانده به پايــان ليگ قافيه را نبازند و تكاپويــي جدي را از همان هفتههاي نخست آغاز كنند.

بيشك همينگونه هم خواهد بود و اگر استقالل به لحاظ بازيكن وضعيت مناسبي نداشته باشد و با تيمي نيم بند راهي ليگ هفدهم شود، دور از ذهن نيست كه ناكامي دوبارهاي رقم بخورد. منصوريان در واقع از همان روزي ميترســد كه با تيمي نامناسب راهي ليگ هفدهم شود و آنگاه نتواند انتظارها را برآورده سازد و با استقالل به جايگاه مناسبي برسد.

ســرمربي اســتقالل به خوبي ميداند كه چهار فصل ناكامي استقالل و نرسيدن به هيچ جامي حوصله تماشــاگران اين تيم را ســر برده و اگر او در اين فصل از حاشيه امنيت برخوردار بود تنها به واسطه جوانگراييهاي اتفاقي و بردي است كه در شهرآورد به دست آورد وگرنه او نيز به دستاوردي نرسيده است و نبايد ترديدي به ذهن راه داد كه ادامه اين روند او را به مسلخ خواهد كشيد.

سرمربي استقالل خطر را به خوبي احساس كرده و قصد دارد در همين ابتداي راه كار را به اصطالح خودش سفت بگيرد تا فصل آينده غافلگير نشود و بتواند با استقالل در مســير قهرماني قرار بگيرد. باخت به تراكتورســازي در حقيقت يك پيام بود براي منصوريان تا در نشســت خبري پس از بازي به نقل و انتقاالت اشــاره كند و مديران استقالل را يادآور شود كه با اين تيم نميتوان كاميابي و موفقيت چشمگيري در فصل آتي به دست آورد.

تيمــي كه نيــاز دارد در خطوط 3 گانه بازيكنان بزرگتــري را به خدمت بگيرد. البته مقصود اين نيســت كه مجموعه فعلي، با بازيكنان جوان و خوشآتيهاش به كلي تغيير كند. همين كه بازيكنان جوان اين فصل حفظ شــوند، ستارههايي همچون كاوه رضايي و اميد ابراهيمي در اســتقالل بمانند و بازيكنان شــاخصي به تركيب فصل بعد اضافه شــوند، براي استقالل كفايت ميكند تا شايد فصل باشكوهي را براي هوادارانش رقم بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.