پورموسوي: خودم را سپر بالي تيم كردهام

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تيم فوتبال اســتقالل خوزســتان پيروزي شــيرين و با ارزشي را مقابل فوالد در شهرآورد اهواز به دست آورد. سيداكبر پورموسوي سرمربي استقالل خوزســتان درباره اين بازي ميگويد: «دو تيم بازي جوانمردانهاي ارائه دادند. همچنيــن بايد تبريك ويژهاي به بازيكنان اســتقالل خوزســتان بگويم كه با قلبشــان بازي ميكنند. ما در طول بازي كامال بر آن مسلط بوديم و با حوصله بازي كرديم. در ادامه يك بار غفلت كرديم كه يك گل هم خورديم. اين ســه امتياز براي ما خيلي خوب بود.» پورموسوي با اشاره به مشكالت مالي ميگويد: «بازيكنانم گفتهاند به عشــق مردم خوزســتان و نام خوزستان بازيهاي ليگ برتر و رقابتهاي آســيايي را ادامه ميدهيم و از مسووالن بانك ملي خواهش ميكنم كه تيم را دريابند. در تيم ما نام و شــخص مالك نيست و تمام كارها به صورت گروهي انجام ميشــود. بايد بگويم هنوز بليت رفتن ما به بازيهاي آيندهمان در رقابتهاي آســيايي تامين نشــده و پــاي حرفهايي كه زدهام، هستم. من خودم را سپر بالي تيم كردهام و به كارهايم نيز اعتقاد دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.