كرانچار: فكر من حمله به رده چهارم است

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

زالتكو كرانچار چهارمين برد خود را در شش بازي اخير سپاهان به دست آورد. او پس از برد مقابل صبا گفت: «ســزاوارانه پيروز شديم. در نيمه نخست بــازي را به كنترل درآورديــم و در نيمه دوم بازيمــان را به حريف تحميل كرديم. خوشــحالم كه توانستيم به نتيجه خوبي برســيم، افتخار ميكنم كه بعد از نشســتن من روي نيمكت سپاهان توانستهايم بازيهاي باكيفيتي را به نمايش بگذاريم، از نتيجه ديدار رضايت دارم اگرچه تيم صبا تمام تالشــش را ميكرد تا به موقعيتهاي گلزني دســت يابد اما به نظرم به دليل جايگاهي كه در جدول داشــت بسيار تحت فشار بود. كرانچار در خصوص اينكه براي فصل آينده چه برنامهاي خواهد داشت، گفت: «مذاكراتي را انجام دادهايم و طرفين شرايطشان را گفتهاند. ما منتظر آخر فصل هستيم تا مذاكرات را نهايي كنيم، فعال تمام فكر ما حمله به رده چهارم جدول اســت كه در صورت پيروزي در ديدار آينده مقابل تراكتورسازي به اين مهم دست پيدا خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.