رجبزاده: اگر ذوبآهن نخواهد به تيم ديگري ميروم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي رجبزاده، مهاجم تيم فوتبال ذوبآهن اصفهان پس از پيروزي تيمش مقابل تيم ســقوط كرده ماشينسازي تبريز اينطور حرف ميزند: «خدا را شكر توانستم در مدت حضورم در ذوبآهن نودمين گلم را براي اين تيم به ثمر برســانم. از تمام كســاني كه در اين مدت مرا كمك كردند تشكر ميكنم. نودمين گلــم را كه خيلي هم برايم مهم بود تقديم ميكنم به همسرم كه هميشه كنار و حامي من بوده اســت. اميدوارم بازهم بتوانم براي ذوبآهن مثمرثمر باشم، نه براي اينكه آمار خودم را باال ببرم، بلكه ميخواهم باعث موفقيت تيم ذوبآهن شوم.»

مهاجم تيم ذوبآهن در پاســخ به اين ســوال كه در مجموع تاكنــون چند گل در ليگ به ثمر رســانده اســت، اينطور توضيح ميدهــد: «در مجموع در ليــگ برتر براي ذوبآهن ۰9 گل، براي فجر سپاســي و مس كرمان هم 3۲ گل زدهام و اين مجموع گلهاي من در ليگ برتر است.»

رجبزاده درباره رقابت ســپاهان و ذوبآهن كه دو تيم همشهري هستند براي كســب سهميه معتقد است: «تمام بازيها سخت است. در آخــر فصل تمام تيمها در حال زورآزمايي هســتند و حــاال ما تيمهاي همشــهري هم رقابت نزديكي با هم داريم. اميــدوارم هر تيمي كه بهتر بازي ميكند بتواند كســب ســهميه كند. از قبل نميتوانيم تشــخيص بدهيم كه چه اتفاقي رخ ميدهد، چراكه بايد شــرايط جام حذفي را هم در نظر گرفت.»

مهاجــم ذوبآهن در خصوص تيم نفت كه با آنها در رقابت اســت هم حرفهايي دارد: «نبايد گفت كه ما چهارم شــده و به آسيا ميرويم، چراكه امــكان دارد نفتيها ناراحت شــوند كه آنها را بازنده دانســتيم. نفتيها تيم خوبي هســتند و مربي و بازيكنان خوبي دارند. آنها در تالش هســتند تا كسب ســهميه كنند. نميدانم چه جوي پيش آمده كه همه فكر ميكنند اگر چهارم شــوند ميتوانند به آسيا بروند. به نظرم اين طرز تفكر به نوعي بياحترامي به نفت تهران است. ما بايد نتايج مد نظر خود و بهترين جايگاه را كســب كنيم تــا ببينيم در جام حذفي چه نتيجهاي رقم ميخورد.»

مهاجم تيم ذوبآهن درخصوص تمديد قراردادش براي فصل آينده، ميگويد: «فعال براي خداحافظي تصميم نگرفتهام و فصل آينده هم بازي خواهم كرد. اگر ذوبآهن مرا بخواهد در اين تيم خواهم ماند وگرنه بايد تصميم ديگري بگيرم.»

مهدي رجبزاده از تيم فوتبال فجرسپاســي شيراز خود را به فوتبال ايــران معرفي كــرد و بيشــترين دوران حرفهاي خــود را در اصفهان و ذوبآهن سپري كرده است.

اين بازيكــن كه تا چند ماه ديگر وارد چهلمين ســال زندگي خود ميشــود، هنوز با تمام توان به كار خود ادامه ميدهد و در اين فصل هم توانسته مهره ارزشمندي براي تيمش هم در ليگ برتر و هم در مسابقات آسيايي باشد.

رجبزاده در ديدار برابر ماشينســازي موفق شد هشتمين گل خود در اين فصل و نودمين گل خود در باشگاه ذوبآهن را به ثمر برساند. اين مهاجم با تجربه فوتبال كشــور كه در مقابل ماشينسازي در انتظار اين گل بوده، بــا در آوردن پيراهن و به جان خريدن يك كارت زرد نودمين گل خود در ليگ برتر را جشن گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.