عراقيها سرمربي شان را انتخاب كردند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نتايج نااميد كننده عــراق در مقدماتي جــام جهاني 8۱۰۲ روســيه باعث شــد تا فدراسيون فوتبال اين كشور با فشار اصحاب رســانه و منتقدان با استعفاي راضي شنيشل موافقت كند. با گذشت چند هفته از اين اتفاق و بررسي كارنامه گزينههاي مختلف سرانجام عراقيهــا تصميم به عقد قرارداد با يك مربي سرشــناس برزيلي كه كارنامه درخشاني در فوتبال حاشــيه خليج فارس داشت، گرفتند. ماركوس پاكوئيتا برزيلي با 58 ســال ســن گزينه اصلي عراقيهــا براي هدايت تيم ملي اين كشور در مســابقات قهرماني جام خليج فــارس و همچنيــن جام ملتهــاي 9۱۰۲ امارات محسوب ميشود. اين برزيلي خوشنام كه از سال 4۰۰۲ به حاشيه خليج فارس آمد و در كشورهاي عربســتان، امارات و قطر در ردههاي ملي و باشــگاهي به افتخارات زيادي رسيد حاال در يكقدمي امضاي قراردادي سه ســاله با عراقيها قــراردارد. پاكوئيتا با تاييد مذاكرات با عراقيها در ارتباط با مشــكالت زندگي در اين كشور به روزنامه استاد الدوحه قطر گفت: « من مشــكلي از بابت اسكان در عراق نخواهم داشت چون توافق كرديم تمام اردوهاي ملي در اســتان اربيل برگزار شــود. خوشــحالم كه ميتوانم در كشــوري مستعد همچون عراق كه بازيكنان جوان زيادي دارد، كار كنم و هدفم ساختن يك تيم رويايي براي قهرماني در آسيا است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.