پنجعلي:‌براي‌بردن‌الهالل‌چيزي‌كم‌ندارند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد پنجعلي درباره شــانس صعود پرســپوليس از گروهش در ليگ قهرمانان گفت: «كار پرسپوليس در آسيا سخت شده اما معتقدم پرســپوليس هنوز هم شــانس صعود دارد. فوتبال به هيچ عنوان قابل پيش بيني نيست و پرســپوليس ميتواند در هر دو بازي باقي مانده پيروز شــده و راه صعود خود را هموار كند. سرخها براي موفقيت و برد رقبا به ويژه الهــالل چيزي كم ندارند. در تركيــب پرســپوليس به وفــور بازيكن سرنوشت ساز و تعيين كننده و خالق وجود دارد و همينها ميتوانند سرنوشت بازيها را تعيين كنند. به شــرط اينكه عزم و اراده راســخ و قوي براي موفقيت و صعود داشته باشــند و در دو بازي باقي مانــده به ويژه الهالل با تمام وجود بازي كنند.»

پنجعلــي با اشــاره به اينكه هميشــه فصل بعد از قهرماني بســيار دشوارتر است و پرســپوليس كار سختي را پيش رو دارد، گفت: «پرســپوليس فصل آينده به عنوان مدافــع قهرمانــي وارد ليگ ميشــود و از همين رو كار ســختي را پيــش رو خواهد داشــت. به اعتقاد من براي حفظ قهرماني پرسپوليس بايد در هر سه خط ترميم شده و بازيكنان جديد و باكيفيتي را جذب كند تا مشــكالت امسال را نداشته باشد. به ويژه اينكه پرســپوليس بايــد در ليگ قهرمانان آســيا هم حضور داشــته باشــد. از طرفي پرسپوليس اگر قصد خريد بازيكن خارجي دارد، بايــد بازيكن ممتاز و تاثيرگذار جذب كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.