هماهنگ نشده بود، پرچم را نگرفتيم شلوغي ربطي به ما نداشت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســرهنگ دهقاني از مسووالن يگان ويژه ورزشگاه آزادي درباره حواشي جشن قهرمانــي پرســپوليس و راه ندادن هاني نوروزي به مراســم قهرماني گفت: «كريم باقري به من گاليه كرد كه چرا اين اتفاق افتاده كه براي ايشــان هم توضيح دادم. اصال به ما كســي نگفته بود كه قرار است هاني نوروزي از اين مسير به جشن اضافه شــود. اگر دوســتان پرسپوليسي يا حتي همين آقا كريــم و محمودخان خوردبين كالمي در اين باره با بچههاي ما هماهنگ ميكردند، از همــان بين دو نيمه ترتيبي داده ميشــد كه هاني جان مثل بچههاي بازيكنــان ديگر پرســپوليس بــه همراه اعضاي تيم روي سكو برود.»

وي درباره گرفتن پرچم كرواســي از گلر پرسپوليس هم گفت: «اصال بچههاي ما در نيروي انتظامي هيچ دخالتي نكردند و نزديك نشــدند. اين ماجرا را خود آقاي طاهري دربارهاش بــا آن بازيكن صحبت كردند و برايش داليلي داشــتند احتماال. اينكه هيچ برخوردي از سوي همكاران من نبوده است را با اطمينان كامل دربارهاش صحبت ميكنم.»

دهقاني درباره گم شدن مدالها هم گفت: «شلوغي آن زمان هيچ ارتباطي به همكاران ما نداشت. همكاران من تا پايان مراســم اهداي جام روي سكو اجازه ورود هيچ غريبهاي را ندادنــد. حتي ليدرهاي پرســپوليس به شدت شــاكي بودند اما از هيچ مســيري غيــر از تونل مخصوص بازيكنان، غريبهاي بــه آن محوطه نيامد ولي وقتي شــلوغ شــد، ما چنــد نفري را گرفتيم كــه ببينيم از كجــا آمدهاند، هر كــدام را صدا زديــم، از طرف يكي از بازيكنان آمده بود. ديگر در اين شــلوغي خودخواســته، ما چه كاري از دست مان برميآمد؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.