احمدزاده:‌ما‌از‌همه‌ دلشكسته‌تريم‌‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فرشــاد احمــدزاده در پيامــي پيرامون اتفاقات جشن قهرماني نوشت: «بدخواهان به دنبال اين هستند تا اين قهرماني را لوث كنند. كليد واژه آنها هم هاني شــده... يادگار كاپيتــان عزيز كه بازيكنان هيچ وقــت از يادش نميبرند. بايد صادقانــه بگويم كه حضور هاني در روز جشــن با هماهنگي خودمان بود و ميخواســتيم به وعدهمان عمل كنيم و فكر و ذكر همــه بچهها همين بود. چه شــاديگلهامون و چه جشــن بعد از بازي... اما كســاني كــه تو زمين حريف ما نشــدند با بزرگنمايي اتفاقي كه هيچ كــدوم از اركان باشــگاه در آن دخيل نبودند به دنبال ايجاد حاشــيه هستند. هاني جزو خانواده پرســپوليس است و هيچ كس نميتواند نه از اسمش و نه از اتفاقات رخ داده سوءاستفاده كند. كساني كه روزهاي اخيــر در مقابل اتفاقات رخ داده در بازي ماشينسازي سكوت كرده بودند امروز حامي و دلســوخته شدند و ما را زير تيغ ميبرند. ما قهرمان شــديم اما قهر هاني دل همه مان را شكســت. همــه ما از هاني عزيــز عذر ميخواهيم كه نتوانستيم آنطور كه شايسته كاپيتان ابديمان باشد قدردانش باشيم. همه ما تالش كرديم تا هاني كنار زمين بياد اما نشد و نخواستند و نگذاشتند كه بشود... اين اتفاقات هيچ ربطي به ما نداشت و ما از همه دلشكستهتر شديم كه نتونستيم وعدهمون به كاپيتان رو عملي كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.