ماركو‌به‌كرواسي‌رفت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ماركو استيناويچ، مربي بدنساز پرسپوليس بــه جــاي همراهي ايــن تيم در عمــان راهي كشورش، كرواسي شد. اين مربي كروات از چند وقت پيش از برانكو درخواســت مرخصي كرده بــود تا چند روزي را در كنار همســر و نوزادش باشد و از اينرو سرمربي پرسپوليس بعد از بازي برابر پديده با خواســته او موافقــت كرد. ماركو امــروز ايران را به مقصد كشــورش ترك كرد و قرار اســت بعد از بازي پرسپوليس و ذوبآهن به تهران برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.