مديران‌باشگاه‌ يكشنبه‌مي‌روند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علي اكبر طاهري روز يكشــنبه راهي مسقط ميشود. تعدادي از مسووالن باشگاه پرسپوليس نيز به دليل دير صادر شدن ويزا نتوانســتند اين تيــم را در عمان همراهي كنند و قرار است همراه با طاهري به عمان بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.