تالش براي ابطال حكم بركناري

مهلت ثبت نام از كانديداهاي فدراسيون تيراندازي در شرايطي امروز به پايان ميرسد كه انتظار ميرفت سيد مهدي هاشمي براي حضور در انتخابات اين فدراسيون ثبت نام كند اما اين اتفاق تا پيش از رسيدن به آخرين روز نيفتاده و بعيد است كه انجام شود چراكه رييس سابق اين فدراس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مجمع انتخاباتي قبلي فدراســيون تيراندازي در شــرايطي بعد از دو ســال و نيم باطل شــد كــه در زمان برگزاري مجمع، مهدي هاشــمي نماينده مجلس بوده و به همين خاطر شــكايتي توسط برخي كانديداها عليه او تنظيم شد و در نهايت ديوان عدالت اداري حكم به ابطال انتخابــات و ضرورت بركنــاري مهدي هاشــمي داد، آنهــم در زماني كه ديگر رييس فدراســيون تيرانــدازي، نماينده مجلس نبود.

با اين شرايط مهدي هاشمي مجبور به خداحافظي از اين رشته شد و با توجه به اينكه او ديگر نماينده مجلس نيســت و منع قانوني بــراي حضور در انتخابات ندارد، پيش بيني ميشــد كه در مهلت تعيين شــده براي ثبت نام، مداركش را به فدراســيون ارائه نكرده و تصميم هم نداشته باشد اين كار را انجام دهد چراكه معتقــد اســت حكمي كه صادر شــده، اشــتباه بوده و او از طريق مراجع قانوني دنبال ابطالش است.

هاشــمي معتقد است كه حضورش در انتخابات به اين معناست كه تخلفش در مجمع قبــل را پذيرفته در حاليكه تاكيد دارد، تخلفي صورت نگرفته است. رييس ســابق فدراســيون تيراندازي با ايــن نوع نگاه به اتفاقهايــي كه افتاده، ميگويد: «به نظرم انتخابات فدراسيون تيراندازي كامال غير قانوني اســت و من در مجمع انتخاباتي غيرقانوني شــركت نكرده و كانديدا نميشوم.»

او با اين توضيح برنامهاش را روشن ميكنــد اما توضيح بيشــتري نميدهد اگرچه بــا توجه به شــنيدههايي كه از شــرايط وجــود دارد، به نظر ميرســد شــكايتش از اتفاقي كه افتــاده، قطعي است.

همين موضــوع اگر راه بــه جايي ببرد، دليلي اســت بــراي اينكه بگوييم، مجمع انتخاباتي پيش روي فدراســيون تيراندازي، مجمع ســادهاي نيست و اگر هاشــمي بتواند حكمي مبنــي بر ابطال حكم قبلي بگيرد، در نتيجه حاشيههاي تــازهاي پيش خواهد آمــد و در نهايت مشخص ميشــود كه بي دليل چند ماه از فرصــت اين فدراســيون به هدر رفته اســت. البته تنهــا دليلي كــه ميتواند زمينه ساز حاشــيههايي براي تيراندازي شود، شــكايت مهدي هاشمي نيست و گويا بايد همچنان نگران ورود مسووالن فدراســيون جهاني در ايــن موضوع هم باشــيم چراكه مهدي هاشمي ميگويد: «من در ايــن خصوص اقدامهاي داخلي را انجــام دادهام و منتظرم تا راي ديوان عدالت اداري را داشــته باشم. اگر ديوان حكم اجــراي ناصحيح خــود را اصالح كــرد كه هيچ و اگر اين اتفاق نيفتاد من هــم از طريق مراجع داخلي حق خود را محفوظ ميدانم. البتــه مراجع خارجي نيز پيگير موضوع هستند و از من دعوت كردهاند تا براي پاسخگويي نزد آنها بروم كه من هنــوز تصميمي در اين خصوص نگرفته ام.»

او در پاســخ به اين سوال كه شما با چه بهانهاي براي پاسخدهي به فدراسيون جهاني نميرويد گفت: «به بهانه كارهاي درمانيام به فدراسيون جهاني نرفته ام. فرصــت كردم كه در ايــن مدت به امور درماني خود برســم. البته معلوم نيست رفتــن يا نرفتن من چه موضع گيري در فدراسيون جهاني يا آسيايي داشته باشد. من هيچ شــكايتي به مسووالن خارجي نداشتهام اما آنها چندين بار از من پاسخ خواستهاند كه هنوز تصميمي در اين باره نگرفته ام.»

او در حالــي اين نگرانــي را مطرح ميكند كه با مرور اين اتفاقها، اين نقد به دوران سابق مديريت وزارت ورزش بر ميگردد كه اگر قدري در زمان برگزاري مجمع، دقت بيشــتري ميكردند و پاي خود را بيرون نميكشيدند، امروز شاهد ايــن شــرايط نبوديم و بــي دليل يك حاشيه تازه براي ورزش ايجاد نشده بود.

همچنان اين ســوال وجود دارد كه چطور در آن سال، به برخي به خاطر دو شغله بودن، عضو شــوراي شهر بودن يا بازنشســتگي، اجازه شركت در انتخابات داده نشد اما كسي جلوي مهدي هاشمي را نگرفت و او در انتخابات شــركت كرد اما بعد از دو سال، عليهاش حكمي صادر شد؟ امروز، آخرين فرصت براي كانديداهاي رياست تيراندازي دبيرفدراسيون تيراندازي با اعالم به پايان رســيدن مهلت ثبت نام كانديداها در روز شــنبه ميگويــد: «فرصــت نام نويســي داوطلبان نامزدي شــركت در انتخابات رياســت اين فدراسيون، پايان وقت اداري شــنبه دوم ارديبهشــت ماه تمام ميشود.» مســعود شيخي به ايرنا ميگويــد: «تاكنون حســين زكيزاده، علــي دادگــر و مهرعلي باران چشــمه براي شركت در اين انتخابات نام نويسي كردهاند و دو يا ســه نفر ديگر قصد نام نويســي دارند كه در صورت آماده شدن معرفينامههاي مــورد نياز فرصت دارند تا پايان وقت اداري فردا (شــنبه ) براي شركت در انتخابات فدراسيون تيراندازي اقدام كنند.»

او ادامــه داد: «براســاس آييــن نامــه انتخاباتي افــراد داوطلــب براي شــركت درمجمع انتخاباتي رياست اين فدراسيون بايد از پنج نفر اعضاي مجمع انتخاباتــي معرفي نامه كتبــي دريافت كنند كه به نظر ميرســد هنوز برخي از اين افراد موفق به اخذ اين معرفي نامهها نشدهاند.»

شــيخيفر در خصوص مشــخص شــدن زمان برگزاري مجمع انتخاباتي فدراســيون تيراندازي گفت: « با توجه به بررســي و تاييد صالحيت نامزدها از ســوي وزارت ورزش و جوانان برگزاري اين مجمع ممكن اســت تا اوايل خرداد ماه طول بكشد.»

در حالي كه انتظار ميرفت هاشمي با شركت در انتخابات شانس زياد خود را براي تصدي دوباره رياست اين فدراسيون امتحان كند اما او قصد دارد از راه ديگري حقي كه معتقد است از او ضايع شده را بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.