دیگر نیازي به معرفي والیبال ایران نداریم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر شهنازي مربي و كارشناس واليبال

مــن بارها در تيمهــاي پايه حضور داشتم و يا ناظر اين تيمها بودم. هميشه اعتقاد داشــتم كه ما در ردههاي پايه به جاي اينكه به فكر نتيجه باشــيم بايد به فكر پشتوانهسازي و ايجاد ساختار جديد باشــيم. اگر ايــن ديدگاه ما باشــد بايد برنامهريــزي ما هم بر همان مبنا صورت بگيرد.

ما در معرفي استعدادها بايد نهايت دقت را داشته باشيم تا افرادي را انتخاب كنيم كــه اگر در اين رده بازي ميكنند نتايج خوبي را بگيريم. آنها بايد به شكلي تربيت شــوند كه اگر به رده بزرگساالن رســيدند بتوانيم از توانايي آنها استفاده كنيم.

هميشــه هدف اين بــوده كه روي ســكو برويم و بابت اين مســاله اصول اخالقي را گاهي زير پا گذاشتيم چرا كه نياز داشــتيم در رده پايه افتخار كسب كنيم تا واليبال ايــران را معرفي كنيم، چون كــه آن زمان در رده بزرگســاالن خوب نبوديم.

االن ديگر به اين موضوع نياز نداريم چرا كه در بزرگساالن خوب هستيم و نام خوبي در واليبال جهان داريم.

طبيعــت بــازي نوجوانان داشــتن نوسان است. همه ساله با توجه به سني كــه بازيكنان اين تيمهــا دارند تغيير و تحول در آنها زياد اســت. در ســالهاي گذشته شرايط بازيكنان طوري بوده كه توانســتهاند به مقام قهرماني برسند اما بازيكنان فعلي نتوانستهاند قهرماني را به دست بياورند.

اگر ميخواهيم اين نوســانات را از بين ببريم بايد ســاختار تمريني درست و اصولي را در اين ردهها اجرا كنيم. اين موضوع باعث ميشود نوسانات كم شود. به دليل اينكه بــازي تيم ملي نوجوانان پخش مستقيم نميشد نميتوان تحليل درستي از عملكرد فني تيم داشته باشيم.

اينكــه بخواهيــم در رده نوجوانان همه ساله قهرمان شويم منطقي نيست. ميتوانيــم شــرايطي ايجــاد كنيم كه تيمهاي پايــه ما اصوليتــر جلو بروند. نميتوان گفت اين چهارمي زنگ خطري براي واليبال ايران بوده است.

بايد بررســي الزم صــورت بگيرد، اگــر اين بازيكنان توانايي بزرگ شــدن را ندارند ميتوان گفت زنگ خطر است وگرنــه نميتوان به آن گفت زنگ خطر. مهمترين مساله در حال حاضر استفاده از اين بازيكنان در دورههاي بعدي است. مربياني بايد باشــند كــه بتوانند از آنها استفاده كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.