جام بزرگ، گزینه اصلي پرچمداري كاروان ایران در باكو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در شــرايطي كــه در زمــان برگزاري افتتاحيه بازيهاي كشــورهاي اسالمي تنها بانوان دو رشــته كاراته و تيراندازي در باكو حضور دارند، پيش بيني ميشــود كه مه لقا جــام بزرگ پرچمــدار كاروان ايران در اين رويداد باشــد. واليبال، ژيمناستيك، بوكس، تنيس، شنا، واترپلو، كاراته، جودو، نابينايان، تيراندازي و وزنهبرداري، رشتههايي هستند كه پيش از افتتاحيه به باكو ميرسند و اگر روز افتتاحيه يا فردايش مســابقه نداشــته باشــند، ميتوانند در اين مراســم شركت كنند كه با توجه به اين شــرايط قرار است پرچمــدار كاروان از بين ورزشــكاران اين رشتهها انتخاب شــود. البته قرار است يك بانو، به عنوان پرچمدار انتخاب شــود كه از بين اين رشــتهها تنها كاراتــه و تيراندازي، ورزشكاران خانم همراه خود دارند كه با اين حســاب بايد دنبال پرچمدار بين نفرات اين رشتهها گشــت. در اولين نگاه به نفرات، نام الهه احمدي به ذهن ميرسد اما با توجه به اينكه الهه، فرداي افتتاحيه مسابقه دارد، به نظر ميرسد مهلقا جام بزرگ كه فرداي روز افتتاحيه مســابقه ندارد، جديترين گزينه پرچمداري كاروان ايران در باكو اســت كه البته تصميم نهايي امروز در نشســت هيات اجرايي گرفته ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.