قيچي ساز به كمپ اصلي رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

عظيم قيچيســاز در روز يازدهم برنامه صعود خود، روز پنجشــنبه وارد كمپ اصلي قله لوتسه شد.

ايــن كوهنورد پــرآوازه ايران كه عــزم خــود را جزم كرده بــا فتح قله 6۱۵۸ متــري لوتســه وارد باشــگاه هشــتهزارمتريهاي جهان شــود، هماكنون در بيسكمپ اين قله مستقر شده است.

ايــن كمــپ، كمــپ اصلــي كوهنــوردان براي صعود بــه قلههاي اورست و لوتســه به حساب ميآيد و تمام صعود كنندگان بــه اين دو قله، ابتدا وارد اين كمپ ميشوند و فرآيند هم هوايــي (هماهنگ شــدن بدن با شرايط فشار و اكسيژن هوا) را در اين مكان انجام ميدهند.

قيچي ســاز البته اين روند را از لوبوچه و قلههاي اطراف آنها آغاز كرده است و حاال در بيس كمپ به اين كار ادامه خواهد داد.

قيچي ساز براي رسيدن به كمپ اصلي لوتسه پس از كاتماندو پايتخت كشــور نپــال از لــوكال، پاكدينــگ، نامچهبازار، تنگبوچه، پريچه و لوبوچه گذشته است.

گذشتن از اين روســتاها به جز يكي دو مســير با پاي پياده و گذر از مسيرهاي كوهستاني صورت گرفته و قيچي ساز حدود 0۱ روز پياده روي و كوهنوردي را پشت سر گذاشته و تازه به كمپ اصلي رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.