اشكاني: اعزام سعيد به قهرماني آسيا قطعي نيست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

تيم ملي كشــتي فرنگي ايران كه نتايج چندان موفقي در سال پيش نداشــت، براي حضور در دو ميدان آسيايي در دهلي نو هندوســتان و بازيهاي كشورهاي اســالمي در باكوي جمهوري آذربايجان مهرههاي نامدار و اصلي خود از جمله نفرات اعزامي به بازيهاي المپيك 2016 ريودوژانيرو را به داليل مختلف در اختيار نخواهد داشــت اما با اين حال علي اشــكاني ســرمربي اين تيم معتقد اســت بهترينهاي حال حاضر كشــتي فرنگي براي دو رويداد مهم پيش رو به خط شــدهاند. البته در شرايطي كه نام سعيد عبد ولي كه در المپيك ريو مدال برنز گرفت، در تركيب مورد تاييد اعضاي شوراي فني كشتي فرنگي ديده نميشد اما با تصميم سرمربي اين تيم، نام او در تركيب اوليه تيم اعزامي به مسابقههاي آسيايي هندوستان قرار گرفت. براي روشــن شــدن موضــوع، علي اشــكاني به ســواالت مختلــف روزنامه ايــران ورزشــي چنين پاســخ داد.

ظاهرا توجه خاصي به سعيد عبد ولي داريد؟

عبد ولي از قهرمانان به نام كشتي فرنگي ايران اســت و در حاليكه بعــد از المپيك ريو تعدادي از مهرههاي اصلي و شــاخص تيم ملي به داليل مختلــف از تيم ملي كنار رفتند، ولي او همچون گذشته ميتواند در خدمت تيم ملي ايران باشــد. براي همين از ســوي من به اردو دعوت شد.

اما عبد ولي با گذشــته خود خيلي فاصله گرفته و آماده نيست. در رقابتهاي جام جهاني آبادان هم مساله آماده نبودن او كامال به چشم آمد.

كامال درســت اســت. عبد ولــي آماده نيســت. او بعد از المپيك ماهها از تمرينات به دور بود و با آسيبديدگي در جام جهاني آبادان كشتي گرفت و نتوانســت در حد انتظار ظاهر شــود اما با دعوت به اردو و حضور در تمرينات ميتوان او را مثل گذشــته در كورس قهرماني نگه داشت. سعيد عبد ولي اولويت اول ما است اما قرار نيســت او حتما به مسابقههاي آسيايي هندوســتان اعزام شــود. اگر بدن او در اردو به خوبي جواب داد و شــرايط مناسبي پيدا كرد، براي رقابتهاي قهرماني آســيا انتخاب خواهد شــد و در غير اين صورت از كشتيگيري جوان به نــام «پژمان پشــتام» در وزن 75 كيلوگرم استفاده خواهد شد.

مبناي انتخاب نفــرات اعزامي به دو ميدان قهرماني آسيا و بازيهاي كشورهاي اسالمي چه بود در حاليكه نام تعدادي از كشتيگيران سرشــناس و مطرح البته به جز نفــرات اعزامي به المپيك ريو در بين نفرات دو تيم ديده نميشود؟

واقعيت امر اين اســت كــه اين نفرات، بهترينها و تمام داشتههاي حال حاضر كشتي فرنگي ايران هستند. چند كشتيگير به صورت رســمي و غيررســمي از تيم ملي خداحافظي كــرده و كنــار رفتهاند و چند نفر هم آســيب ديدهانــد و فعال نميتوانند كشــتي بگيرند. ما چارهاي جز اين نداشتيم كه همين نفرات را در قالــب دو تيم جداگانه براي اعزام به دهلي نو و باكو انتخاب و تقسيم كنيم.

از بين دو ميدان آسيايي هندوستان و بازيهاي كشورهاي اسالمي در آذربايجان كداميك اهميت بيشتري دارد؟

هــر دو داراي ارزش و با اهميت اســت و فرقي با هم ندارنــد. حريفان هر دو ميدان را سبك و ســنگين كردهايم و ديديم در برخي از وزنها ميدان آســيايي بر بازيهاي كشورهاي اســالمي ميچربد اما در برخــي وزنها قضيه برعكس اســت و كشورهاي اســالمي مهمتر از آســيايي اســت. حريفان هر دو ميدان را كامال ميشناســيم و بر همين اساس 50 درصد توان خود را روي مســابقههاي آسيايي و 50 درصد ديگــر را روي بازيهاي كشــورهاي اســالمي گذاشتهايم.

اتحاديه جهاني كشــتي در ماههاي اخير در پــي تغيير قوانيــن و مقررات برآمده كه مساله سيدبندي و امتيازبندي كشــتيگيران با توجه به نتايج به دست آمده در المپيك ريو، مسابقههاي جهاني وزنهاي غيرالمپيكي 2016 در بوداپست مجارســتان و رقابتهاي قهرماني 2017 آسيا براي مسابقههاي جهاني سال 2017 در پاريس فعال آخرين آنهاســت، در اين خصوص چه نظري داريد؟

اولين بار اســت كه مســاله سيدبندي و امتيازبندي كشــتيگيران مطرح ميشــود و خيلي آشنا نيست. اگر مشكلي باشد تنها براي ما نيست و براي همه كشورهاست. بنابراين بايد براي اين مســاله خيلي خوب برنامهريزي كنيم تا در مســابقههاي جهاني امسال در فرانسه با انتخاب بهترين نفرات خود با كمترين مشــكل روبهرو شويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.