تيرماه، انتخابي تيمهاي ملي كشتي براي حضور در مسابقههاي جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي انتخابي تيمهاي ملي كشــتي آزاد و فرنگي بزرگســاالن در تيرماه برگزار ميشــود. با تصميم اعضاي شوراهاي فني تيمهاي ملي كشتي آزاد و فرنگي، رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي بزرگســاالن هفته اول يا هفته دوم تيرماه برگزار ميشود. اين رقابتها با حضور تمامي مدعيان، براي گزينش تيمهاي ملي كشــتي آزاد و فرنگي، جهت حضور در رقابتهاي جهاني فرانسه 30( مرداد تا 4 شهريورماه) در شهر پاريس برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.