داور كالسيكو: سعي ميكنم اشتباهاتم تا حد امكان كم باشد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

الخانــدرو خوســه هرنانــدس هرناندس، داور الكالســيكو در روز يكشــنبه گفته هدفش اين است كه كمترين اشــتباهات را در اين ديدار داشــته باشــد. او اميدوار است كه هيچ اشتباه سرنوشتسازي از سوي داوران سر نزند.

رئال مادريد صدرنشــين ميزبان بارســلونا، تيم دوم جدول است. در چنين مســابقاتي، توجه ويژهاي به داور ميشود و بســيار پيش ميآيد كه طرفداران تيمهــاي بازنده، داور را مقصر بدانند. هرناندس هرناندس و دســتيارانش در كالســيكو سال گذشــته هم داور بودند، ديداري كه مادريــد آن را در نوكمپ دو بر يك برد. آن بازي جنجال زيادي نداشت، هرچند كه اين داور در اين فصل يك بار طرفداران بارسلونا را بسيار آزرده است. او در جريان تساوي اين تيم در خانــه رئال بتيس، در يك صحنه كه توپ از خط دروازه بتيس رد شد، آن را گل اعالم نكرد.

اين داور گفته است: «ما پس از آن كالسيكو، بازي را دوباره تماشا و تحليل كرديــم. پس از هر بازي بايد اشتباهاتتان را بررسي كنيد. هميشه هم اشتباه وجود دارد. ما اشتباهات را مطالعه ميكنيم تا آنها را تكرار نكنيم يــا احتمال تكرارشــان را به حداقل برســانيم. براي من مايه افتخار است كه در عرض يك ســال، دو بار داور كالسيكو ميشوم. از چنين تجربهاي تنها ميتوان لذت برد و بايد اميدوار بود كه تيم برتر پيروز شود، و از همه باالتر، دليل پيــروزي تيم برنده اين ديدار اشتباه ما نباشد.»

ويكتور كاساي، داور ديدار رئال مادريــد و بايرن مونيخ اشــتباهات بســياري داشــت و طرفداران بايرن بسيار از دست او خشمگين هستند.

آنها بــر اين باورنــد كه اخراج آرتورو ويدال اشتباه بود، ضمن آنكه دو گل كريستيانو رونالدو هم آفسايد بود. هرناندس هرنانــدس ميگويد: «آن بــازي را ديــدم. من هم ممكن اســت اشــتباه كنم. گاهي عملكرد بهتري داريد و گاهي هم عملكردتان بدتر اســت اما رزومه كاساي و سطح كار او را نبايد زير ســوال برد. شــما ميتوانيد انتقاد كنيد اما بايد احترام بگذاريد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.