مورينيو: هميشه به راشفورد اعتماد داشتم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيو از ماركوس راشفورد ســتايش كرده اســت. اين بازيكن بود كه با گلش باعث شــد منچستريونايتد اندرلخــت را در ديدار يكچهارم نهايي ليگ اروپا ببرد و به جمع چهار تيم برتر اين رقابتها بپيوندد.

يونايتد و اندرلخت در وقت معمول به تســاوي يك بر يك رسيدند و بازي به وقــت اضافه كشــيده شــد. زالتان ابراهيموويچ در اين ديدار مصدوم شد و شايد تا پايان فصل غايب باشد. ماركوس روخو هم آســيب ديــد و زمين را روي برانــكارد ترك كرد. پس از بيرون رفتن زالتان، راشفورد به مركز متمايلتر شد و توانست در دقيقه 107 در وقت اضافه، گل برتــري يونايتد را بزند. او چهار روز پيش هم در غياب زالتان در برد مقابل چلسي درخشان ظاهر شده بود.

مورينيو گفت: «مــن به ماركوس اعتمــاد دارم و مهم نيســت كه او گل بزند يــا نزنــد. او در تالشهايش و در رفتارش فوقالعاده است. او ويژگيهايي رويايي دارد البته از ســپتامبر گل نزده بــود اما ذهنيت او حتــي در زماني كه گل نميزند هم باعث ميشود بازيكنان ديگر به گل برسند. من هميشه اعتمادم را به او نگه داشــتم و به نظر ميرســد برخي از بازيكنــان درك نميكنند كه چه چيزي باعث ميشود كه من به يك بازيكن اعتماد داشته باشم.»

مقامــات يونايتــد بســيار نگران مصدوميت زالتان هستند. او در انتهاي وقــت معمــول مســابقه، از ناحيه زانو احســاس درد كرد و زمين را ترك كرد. قرارداد او با منچستريونايتد در تابستان منقضي ميشــود و هرچند اين قرارداد قابل تمديد براي يك ســال ديگر است، او هنوز اين كار را انجام نداده اســت. به اين ترتيب اين نگرانــي وجود دارد كه شايد او آخرين بازياش را براي باشگاه انجام داده باشد. زالتان 28 گل در اين فصل به ثمر رسانده است.

روخو هــم در نيمه اول در برخورد با الكساندر چيپچيو آسيب ديد و هرچه تــالش كرد، نتوانســت به بــازي ادامه دهد. مورينيو درباره مصدوميت اين دو گفت: «اوضاع نســبتا منفي است. فكر نميكنم مصدوميتهاي آنها ساده باشد اما ترجيح ميدهــم صبر كنم تا زماني كه همه معاينات روي آنها انجام شــود. من در حال حاضر احساسم را نميتوانم بگويــم چون مــن مربي تيم هســتم، پزشك تيم كه نيستم.»

مصدوميت روخو بــه زيان يونايتد اســت، بهويژه كه كريس اســمالينگ و فيل جونز هم مصدوم هستند. مورينيو ميگويد: «بــه نظرم اكنــون زمان آن است كه جونز و اسمالينگ شجاع باشند و ريســك بپذيرند، چون براي تيم بايد هر كاري انجام دهيد. شــما نميتوانيد معجزه كنيد. من انتظار معجزه ندارم اما بايد تالش كنيم كه روند بازگشــت آنها به ميادين سريعتر باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.