پيشنهاد كالن رئال براي دخئا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رســانههاي انگليسي از خيز بلند رئال براي جذب ســنگربان منچستر يونايتد در تابستان سخن به ميان آوردند.

روزنامه ســان انگليــس اعالم كرد كه رئال مادريد دست بردار داويد دخئا نيست و اين بار ميخواهد با پيشــنهاد نجومي 60 ميليــون پوند اين دروازهبان بزرگ را جذب كند.

با وجود آنكه شياطين سرخ سخت به دخئا نياز دارند اما بعيد به نظر ميرسد كه اين پيشنهاد نجومي براي يك دروازهبان را رد كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.