فتحا...زاده: غفوري احترام افتخاري را حفظ كند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

علي فتحا...زاده براي اســتقالليها هميشــه يك مدير كاربلد و محبوب بوده كه خاطرات شيرين قهرماني تيم با مديريت او همچنان براي هواداران جذاب اســت. حاال كه جايگاه دومي اســتقالل هم براي اين فصل به اما و اگر رســيده، فتحا...زاده گويا با صحبتهايش ميخواهد انگيزه اســتقالليها را براي كسب نايب قهرماني تقويت و اميد كسب اين جايگاه را در آنها زنده كند.

استقالل ميتواند نايب قهرمان شود

مديرعامــل پيشــين باشــگاه اســتقالل دربــاره اينكــه عــدهاي معتقدند استقالل جايگاه دومياش را هم از دســت داده، تأكيد ميكند: «هنوز چيزي مشخص نيست كه چه اتفاقي در ادامه ليگ رخ ميدهد. 2 هفتــه ديگر باقي مانده و اســتقالل ميتواند با شكست رقيبانش و توقف تراكتورســازي به رده دوم بازگردد. من فكر ميكنم اســتقالل شــانس زيادي براي نايب قهرماني دارد.» بعد از 10 سال قهرمان شدند او درباره قهرماني پرســپوليس ميگويــد: «من به پرسپوليســيها تبريك ميگويم كه توانســتند بعد از 10 ســال قهرماني را به دســت بياورند. فوتبال همين اســت و يك تيم نميتواند هميشه قهرمان باشد. اميدوارم كه اســتقالل از سال آينده بار ديگر به قدرت سابق خود برگردد و قهرمان شود.»

هر وقت بودم، يك جام آوردم

آيا اگر او مديرعامل استقالل بود ايــن تيم اين فصل قهرمان ميشــد؟ فتــحا...زاده اينطــور پاســخ ميدهد: «نمي توانم ايــن را بگويم اما من هر زمان در اســتقالل بودم، سعي كردم جام قهرماني را به هواداران هديه دهم. حاال اگر هر ســال هم نميشد، هر 2 سال يك بار قهرمان ميشديم. امسال هم استقالل ميتوانست قهرمان ليگ شود اما اين اتفاق رخ نداد.»

4 پرسپوليسيها يعني چه؟

او در واكنش به طرح موزاييكي پرســپوليس در ورزشگاه كه 6+4 را نشــان ميداد، ميگويد: «نمي دانم اين طرح چيست و اصال معنايش را نفهميدم.

اصــال 4 چــه چيزي را نشــان ميدهد؟ 4 كه نماد اســتقالل است و توانسته با 4 برد متوالي 12 امتياز كســب كند اما آنها يــك بار 4 گل زدند و فقط 3 امتياز كسب كردند.»

ستاره آسيايي مهم است

مديرعامل اســتقالل همچنين در خصوص ســتارهدار شدن لوگوي پرســپوليس تأكيد ميكند: «ستاره كه همــه جاي دنيا زياد اســت. هر جــاي دنيا قانون خــاص خودش را دارد. يــك جا مثــل ايتاليا هر 10 قهرماني يك ســتاره ميدهند و يك جــا هم هر 5 قهرماني. ما مشــكلي با اين ســتاره نداريم چون خودمان ستاره زياد داريم. ستاره آسيايي مهم است كه هر تيمي نميتواند به دست بيــاورد اما ما 2 تا از اين ســتارهها داريم.»

مي دانم شرايط سختي است اما احترام بزرگتر واجب است

او بــه خبرهايــي كــه درباره جروبحث غفــوري و افتخــاري در رختكن اســتقالل مطرح ميشــود اشاره كرده و در اين رابطه ميگويد: «مــي دانم كــه بازيكنان شــرايط ســختي دارند و فشار روي آنها زياد است.

حتي پولشــان هم دير شده اما بايــد احترام بزرگتر هميشــه حفظ شود. اميدوارم كه چنين اتفاقي اصال رخ نداده باشد چون شان مديرعامل باشگاه باالتر از اينهاست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.