منصوریان عصباني شد و با بازیكنان جلسه گذاشت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اولين تمرين اســتقالل بعد از شكست مقابــل تراكتورســازي از ســاعت 13:30 ديروز(جمعــه) در كمپ زنده يــاد حجازي آغاز شد. پيش از هر چيز مهدي رحمتي كه همراه با دو پسرش در تمرين حاضر شده بود، سوژه تمرين بود. بخصوص كه يكي از پسران رحمتي لباس رئال مادريد را به تن كرده بود.

عليرضــا منصوريان با تاخير نســبت به بازيكنان و ســاير اعضاي كادرفني در زمين حاضر شــد و محمدحســين كنعاني زادگان غايــب تمرين بــود. محمد خرمــگاه، مربي اســتقالل حــدود 5 دقيقه بــراي بازيكنان صحبت كــرد. او در صحبتهايش خطاب به بازيكنان گفت: «بازي با تراكتورسازي هر چه بود، تمام شــد. از امروز بايــد به فكر بازي با االهلي باشيد و كارتان را جدي دنبال كنيد.»

حدود 100 هوادار براي تماشاي تمرين در كمپ زنده ياد حجازي حاضر بودند.

بازيكنــان اصلــي كــه در بــازي بــا تراكتورســازي فيكس به ميدان رفته بودند، از سايرين جدا شدند تا به ريكاوري بپردازند. بازيكناني كه در بازي با تراكتورسازي تعويض شدند يا بازي نكردند در وسط زمين كارهاي تركيبــي و حفظ توپ انجــام دادند. رحمتي همراه با بازيكنــان اصلي به تمرين نپرداخت و با دروازهبانها آقا وسط بازي كرد.

دكتر نوروزي معاون پزشــكي باشــگاه استقالل در تمرين بود و با منصوريان درباره وضعيت بازيكنان صحبت ميكرد.

كاوه رضايــي به دليل دردي كه در پاي خود داشــت، تمرين نكــرد و روي نيمكت نشست. در اواســط تمرين منصوريان مجددا بازيكنان را جمع كــرد و كاوه رضايي را هم صدا زد تا دقايقي با بازيكنان صحبت داشــته باشــد. بازيكنــان ذخيره زير نظــر محمد خرمــگاه و علي چيني بــه تمرينات هوازي پرداختنــد. آيتم بعدي تمرين اســتقالل به ارســال از جناحين و ضربه به سمت دروازه اختصاص داشت.

حركــت در عــرض و ضربه از پشــت محوطه جريمه به طرف دروازه بخش ديگري از تمرين اســتقالل بود كــه بازيكنان در دو گــروه آن را انجام دادند. بهنام برزاي هم دور زمين نرم دوي ميكرد.

بازيكنان با كاورهاي صورتي و زردرنگ در قالــب دو تيم، در زمين كوچك مشــغول بازي كردن شــدند. در ايــن بخش تمريني، مهدي رحمتــي درون دروازه نبود و بازيكن شده بود. به دليل پيش رو بودن بازي آسيايي اســتقالل، بازيكنان اين تيم با توپهاي ليگ قهرمانان تمرين ميكردند. در جريان تمرين منصوريان بر ســر يكي از بازيكنان داد زد و گفت بهتر است بازي خودش را انجام دهد.

بازيكنــان اســتقالل امروز(شــنبه) استراحت ميكنند و دور جديد تمرينات اين تيم از فردا (يكشنبه) آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.