نامجومطلق:تراكتورسازياتفاقيبرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مجيــد نامجو مطلق بازي اســتقالل مقابل تراكتورســازي را مســابقه جذابي نميداند و در ايــن رابطه ميگويد: «بازي خيلي جذاب و تماشاگرپســندي را شاهد نبوديم. دليلش هم حساســيت فوقالعاده اين بازي بــود چرا كه نتيجــه اين ديدار روي جدول اثرگذار بود. هر دو تيم محتاط بازي كردند و فكر ميكنم استقالل خسته بود. به هر حال استقالل درگير مصافهاي آسيايي هم هست و در اواخر فصل طبيعي است كه توان بازيكنانش كم شود.»

پيشكسوت اســتقالل تأكيد ميكند: «در كل اســتقالل يك بازي كنترل شده را ارائه ميكرد. استقالل ميخواست بازي را اداره كند تا دســت پــر از تبريز خارج شــود. تراكتورســازي هم ريســكي بازي نكــرد چون اگر ميباخت از رده دوم كامال نااميد ميشــد. تراكتورســازي روي توپ ســوم برنامه داشــت و روي همين مساله هم به گل رســيد. البتــه اين را هم بگويم كه معتقدم تراكتورسازي اتفاقي پيروز اين ميدان شــد و آنها هم برنامه خاصي براي بازي نداشتند.»

او در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال جابهجايي آبيها و تراكتورسازي در جدول همچنان وجود دارد يــا نه، ميگويد: «دو هفته مانده و اين اتفاق خيلي بعيد نيست. هر دو بــازي باقي مانده هــم مصافهاي ســختي هستند. اگر ســال بعد سه تيم از ايران به آسيا بروند، قطعا اين رقابت كه چه كسي دوم ميشود خيلي اهميت دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.