آخرين فرصت چهارمي هدر رفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گسترشفوالد صفر - نفت صفر

پنج‌شنبه‌ ‌،96/1/31 هفته‌ بيست‌ و‌ هشتم‌ شانزدهمين‌ دوره‌ ليگ‌ برتر،‌ ورزشگاه‌ بنيان‌ ديزل،‌ ساعت‌ ‌،17:45 تماشاگر:‌ حدود‌05‌نفر گسترش‌فوالد:‌صفر نفت‌تهران:‌صفر داور:‌رضا‌عادل كم ‌كها:‌ميريعقوب‌حجتي‌و‌محسن‌سلطاني اخطار:‌اكبر‌صادقي،‌آندرانيك‌تيموريان‌(نفت‌تهران) بازيكن‌برتر:‌آندرانيك‌تيموريان‌(نفت‌تهران) گسترش‌ فوالد: فرناندو دخسوس(5)، مگنو باتيستا(4)، مرتضي اسدي(4)، داريوش شجاعيان(3)(25- نيما مختاري(5/3))، امين -89()3/5(يشيورد پيمان بابايي)، سيدمحسن حسيني(4)، عليرضا -61()3/5(هدازيقن يوسف سيدي)، لوسيانو پريرا(4)، بابك حاتمي(5/4)، رضا خالقيفر(4)، مصطفي اكرامي(4)

سرمربي:‌فراز‌كمالوند نفت‌تهران: ميالد فراهاني(5/5)، رضا علياري(4)، ايگور پراهيچ(4)، آرش رضاوند(4)، اكبر صادقي(4)، وحيد حمدي نژاد(4)، سجاد شهباززاده(4) -89( عيسي آل كثير)، آندرانيك تيموريان(6)، ميالد فخرالديني(4)، محمد قاضي(4)، ايمان -87()4(يلعبم عليرضا عزت كرامت)

سرمربي:‌علي‌دايي گسترش فوالد و نفت تهران در اين بازي آخرين شانسهاي خود براي رســيدن به عنوان چهارمي را در جدول جســت و جو ميكردند اما تساوي كه در اين بازي حاصل شــد و البته برد ذوبآهن و سپاهان باعث شد هردو تيم شــانس رسيدن به عنوان چهارم را از دســت بدهند. شاگردان كمالوند بازي را بهتر آغاز كردند و در همان دقايق ابتدايي يكي دو حمله روي دروازه نفت تهران داشــتند اما بي دقتي مهاجمان اين تيم در ضربات آخر و البته بازي خوب مدافعان نفت مانع باز شــدن دروازه شــد. نفت در اين مسابقه محتاطانهتر بازي كرد و در ســوي ديگر ميدان حمالت گســترش فوالد نيز پردامنه نبود. تســاوي در نيمه نخست نشان از عملكرد نه چندان خوب دو تيم داشــت. اين در شــرايطي بود كه بابك حاتمي از داخل محوطه جريمه دروازه نفت تهران را گشــود اما داور قبل از ضربه حاتمي اعالم خطا به سود نفت تهران كرده بود و گل را نپذيرفت. در نيمه دوم گســترش فوالد بازهم عملكرد بهتري براي رســيدن به گل داشــت و تالش زيــادي انجام داد اما نفتيها موقعيتها را خنثــي كردند. در مقابل تيم نفت نيز چند ضد حمله خطرناك زد كه ميتوانست به گل برسد اما اين اتفاق رخ نداد. بازي متعادل و تقريبا سرد دو تيم تساوي بدون گل را در پي داشت.

دایي: یك موقعيت گل هم به گسترش ندادیم

علــي دايي پس از تســاوي تيمش مقابل گســترش فوالد در نشست خبري حضور پيدا كرد و به عملكرد خوب تيمش اشاره كرد. او با اشــاره به قدرت حريف، درباره اين بازي گفت: « با وجود قوي بودن و جذاب بودن اين بازي اما موقعيتهاي چنداني از ســوي دو تيم ايجاد نشــد. فكر ميكنم بازي بسيار خوبي بود. حريف قوي بود اما موقعيتهاي زيادي نداشت. بازيكنان تيم نفت بازي بسيار خوبي انجام دادند و عملكرد آنها راضيكننده بود. ما حتي يك موقعيت هم به تيم حريف نداديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.