نورمحمدي: فصل آينده بايد برنامهريزي دقيقتري انجام دهند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا نورمحمدي مدافع صنعتنفت آبــادان در هفتههــاي اخيــر يكي از بهترينهــاي تيمش بــود. نورمحمدي كــه در بازي با ســايپا هم خيلي خوب كار كــرد و اجازه نــداد هيچ توپي وارد دروازهشان شــود، درباره پيروزي 2 بر صفر تيمش و نجات پيدا كردن از خطر سقوط ميگويد: «خدا را شكر در مقابل ســايپا ما بازي را برديم و ماندنمان در ليگ برتر قطعي شــد. انشــاءا... سال آينــده برنامهريــزي دقيقتــري انجام ميدهند.»

نورمحمــدي كــه فصل گذشــته بازيكن پرسپوليس بود در مورد حوادثي كه در جشن قهرماني قرمزهاي پايتخت براي هاني نوروزي پيش آمد، اينچنين توضيــح ميدهد: «قبــل از اينكه بازي شــروع شــود با مهدي طارمي صحبت كــردم. نميدانم چه كســي اين كار را كرد و مســبب اين كار چه كسي بوده. من سال گذشــته دست هاني را گرفتم و به داخل زمين بردم، كســي اجازه به خودش نمــيداد كه جلوي ما را بگيرد. باالخــره يك اتفاق نــادري افتاد و يك بازيكــن در جواني فوت كــرد. در اين مدت 2 سال هواداران هميشه در دقيقه 24 هادي نوروزي را تشويق كردند. من زماني متوجه شــدم در بازي چه اتفاقي افتــاده كه هيچكس جــواب تلفنهاي همســر هادي نوروزي را نمــيداد. ما پرسپوليسي هستيم و ادا در نميآوريم.»

مدافع سابق پرسپوليس كه ظاهرا پيشبيني چنيــن اتفاقاتي را كرده بود، در مورد اين مساله ادامه ميدهد: «من بــه بهادر عبدي هم گفته بودم كه اينها ايــن بچه را خــراب ميكنند، من رويم نميشــود ديگر با هانــي صحبت كنم و نميدانــم چه بگويم. همســر هادي ميگويد جواب تلفــن من را هيچكس در پرســپوليس نميدهــد. دل بچه را شكســتن هنر نيســت. هواداران ما 2 ســال منتظــر اين صحنه هســتند كه نحوه خوشحالي اين كودك را از نزديك ببينند اگر پدرش نيست هواداران پشت سرش هستند. به نظر من بايد باشگاه از هاني و خانواده او دلجويي كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.