مهاجري: مقابل استقالل به دنبال اعاده حیثیت هستیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پديده مشهد هفته بيست و هفتم و بعد از 5 پيــروزي پياپي، در خانه مقابل تراكتورســازي تبريــز شكســت خورد. شكســتي كه باعث شد اين تيم نتواند به ركورد 6 پيروزي پياپي پرسپوليســيها برسد. بعد از اين شكست، شايد خيليها فكر ميكردند پديده انگيزه خود را براي ادامه ليگ از دست داده اما نزديك شدن به ســهميه آســيا هدف ديگري بود كه تيم مشــهدي آن را در نظــر گرفته بود. پديده با تمــام قدرت به تهران آمد تا در ورزشگاه آزادي كار بزرگي انجام دهد اما نه تنها نتوانست امتيازي كسب كند بلكه با 4 گل شكست هم خورد. رضا مهاجري ســرمربي پديده كه انــگار هنوز هم باور ندارد تيمش از پرسپوليس 4 گل خورده، در مــورد اين بازي ميگويد: «راســتش را بخواهيــد، فكرش را هــم نميكرديم كه 4 گل از پرســپوليس دريافت كنيم. ما نيمــه اول چند موقعيــت صددرصد گل داشتيم اما اســتفاده نكرديم و حتي همــان دقايق اوليه تــوپ را از روي خط دروازه برگرداندند. وقتي كه پرســپوليس يك گل زد، هم انرژي مضاعفي توســط هوادارانش گرفت و هم تمركز بازيكنان ما بر هم خورد. جو ورزشگاه هم روي بازي خيلــي تاثيرگذار بود. اواخــر بازي اصال صداي من به بازيكنان پديده نميرســيد و هواداران پرســپوليس در حال برپايي جشــن قهرماني بودند. بــه هر حال روز خوبي براي ما نبود و متاســفم كه چنين شكست سنگيني را متحمل شديم.»

مهاجري با اعتراض به قرعه تيمش در چند هفتــه پاياني ليــگ برتر ادامه ميدهد: «متاســفانه اين هم از شــانس ماســت كه چنيــن قرعه ســختي به ما خورده و هفته بعد هم بايد با اســتقالل بازي كنيــم. اي كاش در ميان اين همه بــازي ســخت حداقل يك بازي آســان داشتيم چون بازي كردن با تراكتورسازي، پرسپوليس و استقالل پشت سر هم براي ما خيلي شرايط را سخت كرده.»

ســرمربي پديده مشهد درباره بازي تيمش مقابل اســتقالل در هفته بيست و نهم ليگ برتر ميگويد: «اســتقالل هم تيم بزرگي اســت و قطعا بازي ســختي خواهيم داشــت. اين بار ميزبان هستيم و شرايطمان بهتر اســت. استقالليها به دنبال نايب قهرماني ليگ هســتند و ما هم ميخواهيم بعد از باخت ســنگين به پرسپوليس اعاده حيثيت كنيم.»

رضــا مهاجــري دربــاره ادامــه همكارياش با باشگاه پديده مشهد ادامه ميدهد: «صحبتهايي با مديران باشگاه انجام شــده و بايد باز هم مذاكره كنيم. من حرفم اين است كه پديده فقط نبايد به فكر ماندن در ليگ برتر باشد و بايد به ردههاي باالتر فكر كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.