ناصري: صددرصد در لیگ برتر ميمانیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد ناصري دروازهبان سياهجامگان مشهد از اينكه تيمش مقابل پيكان شكســت خورد، خيلي ناراحت است. ناصري در مورد اين بازي ميگويد: «بازي ســختي بود. بازيها در انتهاي جدول خيلي ســخت اســت. رقيب ما هم باخته و بايد در 2 بازي آينده سنگتمام بگذاريم. وقتي تيم ميبازد، همه باختهاند. شــايد من اگر ميتوانســتم يكي از موقعيتها را بگيرم، تيم شكســت نميخورد.» دروازهبان سياهجامگان درباره شــانس ماندن تيمش در ليگ برتــر ادامه ميدهد: «وقتي تيم ميبازد، همه شريك هستند. ما صد در صد در ليگ برتر ميمانيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.