حمله نافرجام آمريكا به ميزباني روسيه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تالش براي محروميت روســيه از ميزباني جام جهاني 2018 شايد آخرين تير تركش آمريكاييها بود كه به ســنگ خورد. براي رسيدن به اين هدف، ريچارد بلومنتال عضو مجلس ســناي آمريكا چهارشنبه گذشته در نامهاي به اينفانتينو نوشت: «فيفا بايد از ارزشهاي بازيكنان و هواداران در سراسر جهان حمايت كند. تأكيد ميكنم اين عمل نيازمند شــجاعت است كه به توانمندي فيفا منجر خواهد شــد. فكر ميكنم ديگر كشــورهاي جهان و فدراسيون فوتبال آمريكا به فيفا جهت پيدا كردن محل ميزباني مناسب به جاي روســيه از جام جهاني 2018 كمك ميكنند. مشتاقانه منتظر پاسخ ســريع شما به درخواستم هســتم.» كمي پيش از اين البته سياستمداران آلمانــي هم خواهان محروميت روســيه از ميزباني جــام جهاني 2018 و بايكوت اين رقابتها توســط كشورهاي جهان شده بودند كه خواستهشان واكنش تند مقامات روســي و حتي فيفا را به دنبال داشت. فيفا اين بار هم مقابل آمريكا ايستاده و از ميزباني روسيه حمايت كرده است. هميــن يكي دو روز پيش بود كه يكي از اعضاي ســرويس رســانهاي فيفا در پاســخ به درخواست غيرمنطقي عضو مجلس سناي آمريكا به شبكه آر اسپورت روســيه گفت: «فوتبال نميتواند مشكالت سياسي را حل كند و فيفا هم در چنين مسائلي دخالت نخواهد كرد. البته فوتبال قدرت ساخت پل فرهنگــي بين ملتها و جمعكردن مردم مختلــف دنيا در كنار هم را دارد. مــا با ملتها در مكالمه، درك مشــترك و صلح بين آنها هســتيم و معتقديم جام جهاني نقش مهمي در اين احترامها داشــته اســت.» خود روســيه هم البته آمريكاييها را بيپاســخ نگذاشت. پاســخي كه ويتالي موتكو رييس فدراســيون فوتبال و معاون نخســت وزير روسيه كه رياست كميته ســازماندهي جام جهاني 2018 را هم بــر عهده دارد، در تازهترين مصاحبهاش با شــبكه آر اســپورت اينطور آن را به زبان آورد: «درخواست و تالش آمريكاييها براي محروميت روســيه از ميزباني جام جهاني 2018 بيفايده اســت و آيندهاي ندارد. چنين حمالت نااميدكنندهاي عليه روسيه ادامه خواهد داشت. اين اقدامها هيچ سنخيتي با فوتبال ندارند و اين ورزش بايد دور از سياســت باشــد. به طور كلي ما نگران نيستيم چون فيفا اينجا حضور دارد. فرآيند برگزاري جام جهاني اجتنابناپذير است.» موضــوع مهمتري كه دربــاره جام جهاني 2018 وجــود دارد، حق پخش تلويزيوني اين رقابتهاســت كه فيليپ اســتادو مدير تجاري فيفا گفته بر ســر اين موضوع هنوز با روسها به توافق نرســيدهاند: «در حال مذاكره با شركتهاي متعدد روســي جهت فروش حق پخش جام كنفدراسيونهاي 2017 و جام جهاني 2018 هســتيم اما هنوز به توافقي نرسيدهايم. وقتي معاملهاي انجام ميدهيد يك فروشــنده و يك خريــدار وجود دارند. آنها (خريدار) بايد براي رســيدن به توافق تالش كننــد، چيزي كه تاكنون به دســت نيامده است. اگر ما (فيفا) با طرف مقابل به توافقي برسيم نميتوانم نام شركت يا مبلغ آن را بگويم، زيرا اين اطالعات محرمانه هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.