جنجال يك مصوبه پنهاني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بــا مصوبه رســمي هيات رييســه، فدراســيون فوتبال موظف شــده در ابتــداي فصل پيشرو از باشــگاههاي بدهــكار امتياز كســر كند. اين تصميمي است كه چند ماه قبل در جلسه هيات رييسه فدراسيون فوتبال درباره آن بحث و تبادل نظر صــورت گرفت و به تصويب رســيد. به اين ترتيب طبق قانــون جديد كميتــه انضباطي و ساير اركان قضايي موظفند با شروع فصل جديد نسبت به باشــگاههاي بدهكار و احكام انضباطي كه صادر ميكنند، ســختگيري بيشتري داشته باشــند. در ســالهاي اخير يكــي از انتقادهاي جدي به عملكرد سه ركن قضايي فدراسيون اين بوده كه جرايم نقدي و محكوميت باشــگاهها در پرونده شكايت بازيكنان، مربيان و افراد مختلف، قابليت اجرايي ندارند. اين بحثها در شــرايطي مطرح شــد كه فيفــا در مواجهه بــا بيتوجهي باشگاههاي مطرح فوتبال ايران نسبت به پرداخت بدهيهايشــان همين چند ماه قبل استقالل و تراكتورســازي را از فعاليت در نقــل و انتقاالت محروم و اين باشگاهها را تهديد كرد اگر در مدت زمان تعيين شده بدهيشــان را پرداخت نكنند كسر امتياز و حتي سقوط به يك دسته پايينتر در انتظــار آنها خواهد بــود. از آنجا كه در تمام ســالهاي گذشته فدراسيون با باشگاهها بيش از حد انتظار مماشــات كرده، كار به جايي رسيده كه طلبــكاران زيادي عليه باشــگاهها از كميته انضباطي حكم گرفتهاند اما رأيي كه آنها از اركان قضايي فدراســيون در اختيار دارند باعث نشده آنها به پول خود برســند. به همين ترتيب وقتي انتقادها به عملكرد فدراســيون زياد شد، هيات رييسه رســما مصوب كرد كه از فصل آينده ساز و كاري تعيين شود كه باشــگاهها مجبور شوند بدهيهاي خود را پرداخت كنند. در مرحله اول باشگاهها مجبور شدند براي اينكه بتوانند بازيكن جديــد بگيرند، درصدي از پول طلبكاران خود را پرداخــت كنند. اين موضوع در ســال آينده هم اجرايي خواهد شــد و كميتــه انضباطي، كميته اســتيناف و حتي كميته اخالق مجبور هستند پيگيريهاي الزم براي اجرايي شــدن آراي خود را داشته باشــند تا بازيكنان و مربيان ايراني كه طبق قوانين اجازه طرح شكايت در فيفا را ندارند، بتوانند در ايران به حق و حقوق خود برسند. به اين ترتيب از فصل آينده فدراســيون فوتبال از باشــگاههايي كه به بدهيهــاي خود بيتوجه باشــند، امتياز كســر خواهد كرد اما بايد ببينيم قدرتي براي اجرايي كردن اين مصوبه پنهاني كه قطعا ســر و صدا به پا خواهد كــرد، وجود دارد يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.