دوپينگ با الكارنيتين

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يك ســالي هست كه المپيك را پشت سر گذاشــتهايم اما داستانهاي آن تمامي ندارد. داســتانهايي كه هر روز يك دوپينگ تازه را روايت ميكنند و يكي از آنها هم به دوپينگ محمد فرح مربوط ميشــود. در همين رابطه رابين چاكراورتري پزشــك سابق فدراســيون دو و ميداني انگليس كه ماده الكارنيتين را براي محمد فرح تجويز كرده بود، اعالم كرد كه به درســتي اين مســاله را در پرونده پزشكي ثبت نكرده است. مصرف ماده الكارنيتين براي ورزشكاران ممنوع اســت اما مصرف اندك اين ماده منعي ندارد. حاال شــنيدهايم محمد فرح كه در دو المپيك لنــدن و ريو در دوي 5 هزار متر و 10 هــزار متر به قهرماني رســيده بود، در ســال 2014 و قبل از دويدن در ماراتــن لنــدن الكارنيتين دريافــت و مصرف كرده بوده اســت. رابين چاكراورتري در حال حاضر پزشــك تيم فوتبال انگليس اســت و اعالم كرد كه الكارنيتين براي كمك به كارايي دوندگان تجويز ميشود و درصد مجاز اين ماده به دوندگان تزريق شده است. او همچنين اعالم كرده كه اين برنامه درماني مطابق دستور آلبرتو ساالزار مربي محمد فرح انجام شده است. البته چاكراورتري اعالم كرده كه ثبت نشدن درست اين مساله در پرونده پزشكي فرح يك اشتباه بود و او در آن زمان ورزشكاران زيادي را تحت نظارت خود داشــت كه باعث اين لغزش شده است. در حال حاضر پرونده آلبرتو ساالزار از ســوي آژانس جهاني ضد دوپينگ در حال بررسي است. او متهم به دادن مواد غيرقانوني به دوندگان شــده است. ســاالزار و محمد فرح هر دو زير پا گذاشتن قوانين را تكذيب كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.