شايد وقتي ديگر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كارگروهي كه با سرپرســتي علي كفاشــيان قرار بود پيشنويس اساسنامه جديــد فوتبال ايــران را آماده كند، بــه دليل اختالف اعضا منحل شــد. كارگروهــي با حضور عزيزمحمدي، روزبــه وثوقاحمدي، احمدرضا براتي و هوشــنگ نصيرزاده به عنوان مسوول تنظيم پيشنويس اساسنامه كه البته پريا شــهرياري رييس دپارتمان فوتبال ســاحلي و عليرضا اسدي دبيركل فدراســيون هم در جلساتش حاضر ميشدند. اين گروه اما خيلي زود محلي شــد براي اختالف. اين اختالف جايي كليد خورد كه براتي ادعا كرد وظيفه انجام اصالحات و نوشتن اساسنامه جديد بايد بر عهده كميته تحت مديريت او باشــد. جالب اينكه مهدي تاج بعد از رياستش در فدراسيون، براتي را به عنــوان رييس كميتــه حقوقي و تدوين مقررات انتخــاب كرد تا اصالحات مربوط به اساسنامه و آييننامههاي قانوني توسط فرد مورد اعتمادش انجام شــود. براتي جايگزين نصيرزاده شده بود اما كفاشيان وقتي كارگروه تدوين اساسنامه جديد را تشكيل داد، تصميم گرفت مسووليت تنظيم پيشنويش اساســنامه را به نصيرزاده بسپارد كه بعد از پس دادن پست رياست كميته حقوقي به براتي، به عنوان عضو كميته به همكارياش ادامه ميداد. در ادامه اختالفها، براتي حضور در جلسات بعدي را تحريم كرد و كار به جايي رسيد كه كارگروه تعطيل شد و فدراسيون هم اصالح اساسنامه را از اولويتهايش خارج كرد. حاال شــنيدهايم با توجه به جدايي رســمي نصيرزاده از كميته حقوقي و تدوين مقررات و انحالل كارگروه كفاشيان، پروژه اصالح اساسنامه به زودي توسط براتي كليد خواهد خورد. كاري كه اگر چه در اولويت نيست اما با توجه به تغييرات اساســنامه فيفا و خألهاي قانوني اساســنامه فعلي، گريزي از آن نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.