خداحافظيهاي تلخ

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يك سال پيش، فوتبال ايران دو خداحافظي تلخ را تجربه كرد؛ يكي جدايي ايگور اســتيماچ از سپاهان كه بعد از شكست سنگين مقابل االتحاد عربســتان و حذف از ليگ قهرمانان آسيا كنارهگيري كرد و جاي خود را به قاســم زاغينــژاد داد و ديگري، خداحافظي ناگهاني مهرداد اوالدي كه در همين روز در زادگاهش به خاك ســپرده شد. ليگ برتر حساسترين روزهايش را ميگذراند، مشعل المپيك 2016 در همين روز بود كه روشــن شــد و حضور نيمار در كوپا آمهريكا، منتفي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.