درگذشت نايب قهرمان المپيك

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جرمين ميســون دو و ميداني كار ماده پــرش از ارتفاع بريتانيا، بر اثر ســانحه رانندگي جان خود را از دســت داد. ميســون كه در بازيهاي المپيك ســال 2008 پكن مــدال نقره را در ماده پرش از ارتفاع از آن خود كرده بود، در حالي كه با اوســين بولت ركورددار دوي ســرعت، مايكل فراتــر دارنده مدال نقره المپيك 2005 در دوي 100 متــر، ريكاردو گاردنر مدافع پيشــين تيم فوتبال بولتون و چند ورزشكار ديگر در خيابانهاي جامائيكا در حال موتورســواري بود بر اثر تصادف جان خود را از دســت داد. اينطور كه گاردين نوشته، گزارشهاي تاييد نشده حكايت از اين دارند كه ميســون قصد داشت از برخورد با وسيله نقليهاي كه در طرف ديگر جاده كنترل خود را از دســت داده بود اجتناب كند اما خودش دچار اين اتفاق غمانگيز شــد. گفتني اســت ميسون 34 ســاله كه اصليتــي جامائيكايي دارد، از ســال 2008 مليت بريتانيايي را براي خود برگزيده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.