درد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

درد اين اســت كه يك ذهن بيمــار نميتواند تحمــل كند يــك بچه برود زير يــك جام در نتيجه ميگويد نميخوام در جشــن باشد!درد همين اســت وگرنه چه معنايي دارد كه وزير ورزش بخواهد برود خانــه هاني نوروزي براي دلجويي؟ مگر او بود كــه اين بچه را راه نداد؟ مگر او بود كه گفته بود اين بچه را راه ندهيد؟ پس چرا بيــن اين همه آدم، اوســت كه بايد احســاس مســووليت كند؟ ازچه چيزي خبر دارد؟ اسم چه كســي را به عنوان مسبب اين واقعه در گوشش خواندند كه اينگونه عزم كرد خطاي زير دست را بپوشاند؟ اين روزهــا خواندن نوشــتههاي خبرنگارهاي پرسپوليســي در فضــاي مجــازي خيلي تلخ اســت. چيزهايي مينويســند كه انگار نه انگار تيمشان قهرمان شده! حق هم دارند. غيرتشان قبول نميكند اشــك يك بچه را ببينند و بعد بخواهند به مسببش لبخند بزنند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.