برد تاریخي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آقــا امير قلعهنويي بردي كســب كرد ها. خبر نداريد اين برد چه اتفاقاتي را در تبريز كنســل كرد و چه اتفاقاتي را رقم زد و چه نفراتي آچمز شدند و چه نفراتي االن كاسه چه كنم چه كنم دست گرفته اند! ولي بردي بود ها! راستي دقت كرديد رحمتي حتي در روزي كه حاشيهسازي هم نداشت بازي را به امير باخت؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.