غافلگيري آخر

Iran Varzeshi - - صفحه اول - آيسان سعيدي ‪Aysan Saeedi‬

«از نفس افتاده» شاید بهترین تعبیر براي این روزهاي او باشــد. ستارهاي که ســالهاي ســال در میانه میدان جوالن ميداد و پاسهاي خطکشــي شــدهاش الهام بخش تیمهایش بودند؛ از استقالل گرفته تا االهلي.

ســتارهاي کــه فوتبــال را با ذهن زیبا بازي ميکــرد و براي ضربه به توپ از ســلولهاي خاکســترياش کمــك ميگرفت. مهندســي که همــان اندازه که در خلوتش کتابهاي شــعر را شخم ميزد، در مستطیل سبز نیز با توپ ردیف و قافیه را به هم ميدوخت؛ همان اندازه شاعرانه و زیبا.

مــردي که ســاقهاي کریســتالي بزرگترین دشــمن او در فوتبال بودند و او را از رسیدن به قلههاي دست نیافتني باز داشتند. حسرت بازي در جام جهاني و جام ملتهاي آســیا و البته توپ زدن در قــاره ســبز را همین ســاقها به دل او گذاشــتند تا شــماره 8 آبي هنرش را خرج دشداشــه پوشهاي حاشیه خلیج فــارس کند. آنها که حاضــر بودند کرور کــرور دینار نفتــي به پایــش بریزند تا مجتبي شــعر فوتبال را روي زمینهاي مخمليشان بسراید.

حــاال و پس از چند فصل طنازي در لیگ قطر، به نظر مجتبي جباري به پایان خط رسیده. مردي که دیگر از پاسهاي اتوکشــیدهاش خبري نیست و بیشتر از اینکه در مســتطیل سبز به چشم بیاید، روي نیمکت و ســکوهاي االهلي رویت شــده. جباري در این فصل، بدترین آمار خود را در لیگ ستارگان قطر ثبت کرده؛ قریــب به 500 دقیقه بــازي بدون هیچ تاثیــر خاصي. نه گل و نه پاس گل. آنچه تخصص جبــاري بود امــا در یك فصل نکبتي، از یاد شماره 8 رفته.

حاال و بعد از یك فصل ســیاه بعید به نظر ميرســد که شــماره 8 جایي در فوتبال قطر داشــته باشد. آمار او در این فصل به انــدازهاي ضعیف و نومیدکننده بوده که عربهاي بي حوصله در خروج را به او نشان دهند. به ویژه که آنها برخالف همــه هیچوقت بــراي خاطــرات خوب گذشــته تره هم خرد نميکنند و میزان براي آنها حال افراد است.

با خــروج احتمالي مجتبي از قطر او چارهاي به جز بازگشــت به وطن ندارد و مثل همیشه استقالل اولین و اصليترین گزینه اوســت. تیم سابق شــماره 8 که خاطرات شــیریني را از تردســتيهاي مجتبي در میانه میدان به یاد دارد. تیمي کــه تا زماني که جباري با شــماره 8 در میانــه میدانش جوالن مــيداد، حریف نداشت و جامها را یکي یکي درو ميکرد.

اســتقالل بي تردید بهترین مقصد براي جباري محســوب ميشود به ویژه اینکــه او ميتواند ضمن تجدید خاطرات شــیرین گذشــته در واپســین روزهاي فوتبالــش بــا پیراهن تیــم محبوبش از فوتبــال خداحافظي کــرده و کفشها را بیاویزد. یك ســناریوي فوقالعاده براي مجتبي. اگرچه به نظر ميرسد کارگردان این روزهاي اســتقالل هیچ عالقهاي به این ســناریو نداشته باشــد تا آن را روي پرده ببرد.

علیرضا منصوریان بعد از استحاله در نیمفصل دوم لیگ بــا جوانهایش دیگر به ســتارههاي کهنهاي مثل جباري فکر نميکند. چــه آنکه با طــراوت و انرژي همین جوانها از فرش به عرش رسید و بدیهي است که براي فصل آینده آنها در اولویت باشند.

از ســوي دیگــر اســتقالل مــدل منصوریــان، به انــدازه کافــي هافبك میانــي دارد و موجــودي آبيها در این منطقه کامال پر و پیمان اســت. در کنار ستارههایي مثل امید ابراهیمي و فرشید اســماعیلي، منصوریان در تابستان سرور جبــاروف ازبکي را هم بــه ترکیب خود اضافــه خواهد کرد؛ همان ســتارهاي که قرار بود در نیمفصل به جمع آبيها اضافه شود اما محرومیت از پنجره نقل و انتقال زمستاني، راه ســتاره ازبکي را به سمت اصفهــان کج کرد. ســتارهاي که حاال با درخشــش در تیم کرانچار کیفیت باالي خود را نشان داده تا فرش قرمز آبيها از حاال زیر پایش پهن شود.

با بازگشت احتمالي جباروف ظرفیت میانه میدان اســتقالل تکمیل اســت و دیگــر جایي براي جباري نخواهد بود. به ویژه اینکه آمار نومیدکننده این فصل او در قطر هیچ شــوقي براي جذبش در دل منصوریان ایجاد نخواهد کرد.

بدین ترتیب جباري براي بازگشــت به لیگ برتر احتماال باید روي گزینههاي دیگري فکر کنــد. گزینههایي نه چندان هیجان انگیز نظیر نفت یا سایپا. تیمهایي که بــراي جبــاري یك عقبگــرد کامل محســوب ميشــوند و او نميخواهد در روزهاي آخر فوتبالش در ســکوت و انزوا کفشها را بیاویزد.

در چنین شــرایطي شــاید بهترین انتخاب براي جباري خداحافظي ناگهاني از فوتبال باشــد. همان مسیري که رضا عنایتــي، آرش برهاني و هــادي عقیلي سایر ســتارههاي هم نســل جباري در روزهــاي اخیر رفتند و به نظر ميرســد که جباري نیز دنباله رو آنها باشــد؛ یك خداحافظي تلخ و غافلگیرکننده.

او که سالهاي ســال در مستطیل سبز با حرکاتش همه را غافلگیر ميکرد، حاال مهمترین غافلگیري دوران فوتبالش را بــراي صحنــه آخر گذاشــته؛ مردي کــه ميخواهد حاال آخریــن غافلگیري زندگياش را رو کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.